Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts on ‘September 11th, 2012’

कच्छजो मीं

कच्छ मे छॅले अठवाडेमे सारो वरसाद प्यो आय . वरसाद जे पाणी से पांजो कच्छ कॅडो खासो लगॅतो से नॅर्यॉ