Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts on ‘December 17th, 2012’

ક્ચ્છીભાષા નૅટજે નજારે

(કચ્છી લેખકકેં લા કરે સારો મોકો : કવિ લાલજી મેવાડા “સ્વપ્ન” જો ઈમેલ થી અચેલ લેખ )
॥ ॐ ॥

“ક્ચ્છીભાષા નૅટજે નજારે” [KBNN] અંતર્ગત આધુનિક જમાનેકે ખ્યાલમેં રખંધે કચ્છીભાષાનેં કચ્છીભાષામેં સર્જન કરીંધલ કવિ-લેખકેંજો સર્જન ધુનીયાંજે છે તૈં પુજાયલા અસીં કચ્છીભાષાજે સર્જકેંજે સર્જનલા વ્યક્તિગત “બ્લૉગ” ભનાય ડીંધાસીં. જુકો કો પણ ઈનકે નૅટતેં નૅરે સગ઼ંધા, તીં તેં મેથે “કૉમેન્ટ” (ચર્ચા) પ કરે સગ઼ંધા, નેં સર્જક પણ નૅટજે માધ્યમસેં તેંકે જભાભ વારે સગ઼ંધા તીં ઉનજો “બ્લૉગ” પ નૅરે સગ઼ંધા.

હી પરસ્પર કવિતા-લેખ જ્યૂં ગ઼ાલીયૂં ભાષાજે પેટારકે પુખતો નેં મુગ઼તો ભનાઈંન્યૂં, તીં કચ્છીભાષાજે સર્જકેં જે વિકાસજે વેંણમેં ગતિ અચીંધી ત અસાંજો હેતુ પાર પ્યો લેખાંધો.

“બ્લૉગ” કીં ન્યારણૂં ? નં બુજંધલ ભાવર ભેંણેંકે અસીં ડિસ વતાઈંધાસીં તીં તિતરો ટૅમ ક તેંનૂં વધૂ ટૅમ અસીં ઇનજો સંચાલન કરીંધા રોંધાસીં, મેડ઼ે મેડ઼ે (સગ઼વડ઼ે) પંજ ડૉ સર્જકેં કે ભેરા કરે ઉનીં મિણીકે બ્લૉગ વતાઈંધાસીં, નેં તેં મથે મિણીં ભેરી ચર્ચા પ કંધાસીં. સર્જક કે નીચેં ડિનલ બ ઠેકાંણેં મિંજા કો પ હિકડ઼ે સિરનામેં તેં પિંઢજો સર્જન હલાય ડીંણૂં પોંધો. હી માત્ર કચ્છીભાષાજી સેવાજો માધ્યમ હૂંધે કો પ જાતજો ચાર્જ સ્વીકારેમેં ક ગ઼િનેમેં નઈં અચે.

૧. હિક કાર્યક્ર્મજા સભ્ય માત્ર કચ્છીભાષામેં સર્જન કરીંધલ જ થિઇ સગ઼ંધા.

૨. સર્જક જ્યૂં ત્રૅ કવિતાઊં – [જેંમેં હિકડ઼ી છાંદસ ઉપરીયાંત ગીત ક અછાંદસ મેં ભનલ કો પ બ રઅનાઊં હૂંણીંયૂં ખપેં]

૩. હિકડ઼ી વાર્તા ક નિબંધ – આંજો સર્જન હથેં લિખલ ત્રૅ પનાં ક ટાઇપ કરૅલા એ ફૉર સાઇઝ જે બ પનેંનૂં જિજો નં હૂંણૂં ખપે, પ્રકાશિત તીં અપ્રકાશિત સાહિત્ય કે પ સ્થાન મિલંધો]

૪. સર્જક કે હિકડ઼ો – [પિંઢજો) પુસ્તક હલાયણૂં, જુકો પાછો નૈં મિલી સગ઼ે. [અસીં ચોં તૅર.]

૫. સંપૂર્ણ ‘બાયોડૅટા’ [ઓરખપત્રક]

૬. સર્જકજો ફોટો [પાસપોર્ટ સાઇઝ]

બાયોડૅટા – ૧. પૂરો નાં અટક સોંત.

૨. બાઇજો નાં.

૩. ઉપનામ. [વે ત]

૪. જન્મ તારીખ.

૫. અભ્યાસ.

૬. મૂર ગામ.

૭. છૉક [હૉબી]

૮. હૅરજો સિરનામૂં [પીન કોડ સોંત]

૯. લેન્ડ લાઇન/મૉબાઇલ નિમર.

૧૦. ઇ-મૅઇલ [વે ત] નિકાં [નીચેં] ઇ મૅઇલજે ખાનેંતેં આંકે કિન નાલેજો [ઇ-મેઇલ-આઇ-ડી] ભનાયણૂં આય તેંજો સૂચન [બ નૂં ત્રૅ નાલા સૂચન કેંણાં]

૧…………………………………૨………………………………૩……………………………….

૧૧. પ્રકાશિત પુસ્તક [સાહિત્ય પ્રકાર તીં પ્રકાશન વરેં સોંત]

૧………………………………………………૨……………………………………………………

૩………………………………………………૪……………………………………………………

[ક તેંનૂં વધૂ વેં ત બે કાગ઼રમેં લિખી હલાયણૂં]

૧૨. પુસ્તકકે મિલલ ઍવૉર્ડ તીં વરેં………………………………………………………………..

જિજી જાણકારીલા – રવિ પેથાણી “તિમિર” ૯૭૨૮૬ ૧૦૨૮૭

લાલજી મેવાડા “સ્વપ્ન” ૮૧૪૧૭ ૭૭૫૯૦ (૦) ૯૭૪૩૦ ૩૫૧૩૩

કાગ઼ર વૅવાર – રવિ પેથાણી “તિમિર” ‘અક્ષર’ ૪, શ્રીજી નગર, અરિયંત નગર રોડ, ભુજ કચ્છ, પીન-૩૭૦ ૦૦૧

LALJI MEVADA – [હી સિરનામૂં અંગ્રેજીમેં કેંણૂં]

(#16/8-1-Gouri Nanjesvara Nilaya : “G” Cross : Avalhalli Main Road : Byataranapura : New Extension : Mysore Road-BANGALORE-560 026)

eid. [ઇ-મૅઇલ આઇ ડી – એકાઉન્ટ ઑપન કરેલાજરૂરી, જેંમેં વર્ડપ્રેસજા કિતરાક મૅસેજ અચેં]

બ્લૉગ – (દા.ત.)www.http://laljimevadaswapna.wordpress.com

બ્લૉગ- www.http://……………………..[જિકીં રખણૂં સે]……………………….wordpress.com

યૂઝર્સ નેઇમ- આંજો નાં.

પાસવર્ડ – (જિકીં વેં સે)

(more…)