Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts on ‘May 19th, 2013’

कच्छी जॉक्स

ચમેલી રોજ કલાકે જા કલાક સુધી

પંઢ જી બેનપણી ભેગી ફોન તે

ગાલીયું કરે વઠી

હકડે ડી જી ગાલ આય

ચમેલી અડધે કલાક મેં જ

ફોન રખે ડને

ચાંપે કે નવઈ લગી ત પોછે: “કો અજ જલ્દી ફોન રખે ડને ? ”

ચમેલી: રોંગ નંબર લગી વ્યો વો

ખીખીખી …

Reference : http://www.facebook.com/KacchiJoksa?ref=stream