Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts on ‘September 2nd, 2013’

आंजी कीडनी भचायॉ : આંજી કીડની ભચાયો

ડો. સંજય પંડ્યા દ્વારા લખેલી ચોપડી “આંજી કીડની ભચાયો”
વેબસાઈટ મંજા આંકે મલધી…

Website : KidneyinKutchi.com

કીડનીજે બારે મેં સેલી ભાસામેં ખરચ વિગર મળે માહિતી.

કીડની ભરાભર રખેલા કરે બોરીજ કમજી સલા.

કીડની ફિટંધી અટકાયલા કરે ગીનેજી સારસંભાર.

કીડનીજે ઘરઘ જે બારેમેં ગેરસમજણ મીટાયેલા જુદી જુદી જાણકારી.

ડાયાલિસિસ ને કીડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેસન (કિડની ભધલાયજી) સારવારજી માહિતીને સમજણ.

કીડનીજે ઘરધીએજે ખોરાક જે આયોજન મે જરૂરી કીરી ને ખોરાકીજી પસંદગીજી વિગતવાર સમજણ.