Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts on ‘September 30th, 2013’

कच्छजो मीं

कच्छ मे मीं मॉडो आयो प खासो आयो. छॅले अठवाडेमे सारो वरसाद प्यो आय ने हमिरसर तरा भराई व्यो. वरसाद जे पाणी से पांजो कच्छ कॅडो खासो लगॅतो से नॅर्यॉ