Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts on ‘March 2nd, 2018’

मिणींके हॅप्पी होरी ! Happy Holi !

HppayHoli_Kutchi_Kachchhi
हो ते होरीला
मथे टोपी लाल गुलाल
ज वेना भाजार में
चमडां वेठा ची ची करीये
चमडे एगिया गेरिया फरे
गेरीये गेरीये गोगर डे
उमेश उमेश मेय डे
तेंजो मेठो खीर पियार
बकरी बोलाय डे
चकरी चलाय डे
चार चेला खाई डे
घोडे वारी सनी सुई
घोडे वारा घोडे के तो मच्छर खाय
घोडो त जाव चरे
अकजी काठी नेम जी नार
रोडे रोडाईयो ढींमण पाईयो
नेढा वडा छोकरा राम जो साईयो
साई साई सेंगरी सेगरी में सोतर
जीये आँजो पोतर