Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts under ‘General’

પાંજો મેઠડો વતન

ઝાડ કડેક હી પણ ચોંધો !
“મુકે પહેલાં ચાય-પાણી ડ્યો,
પોય જ આંકે છાંઈ ડીંધો”

કોયલ કડેક હી પણ ચે !
“કોય સારી જગા ડેસીને મુકે ફ્લેટ બંધી ડ્યો.
પોય ગાતે જી મજા અચે”

થોડાક પૈસા જેજા મેલે ત,
નદી પણ પેંઢજો મેળે પાણી
સામે કાઠે તે ઠલાય વેજે ત નવાઈ નાય.

“ધ્રુવ”ચે હલ મુંજા મન ! પાં પાંજે મેઠડે વતન હલું.
જેતે સુરજ કે તડકે લા કોઇ લાલચ ન ડીનીં પે.

: ધ્રુવ એલ. ભાનુશાલી – “ધ્રુવ”

कच्छी साहित्य संग्रह

कच्छी भासा भारत देसजी जोनीं भासाऐं मिंजा आए अने कच्छी साहित्य प घणें सदीयें थी विकसीत थिंधो र्यो आए. कच्छी साहित्य मे रूची रखधल कच्छी माडूयेंला करे अन मिंजा थोडा काव्य संग्रह, नवल कथा अने वार्ता जी जाणकारी नीचे लखांतो :
कच्छी साहित्य संग्रह
Kutchi Literature Books

 

लेखक Author चॉपडी जो नालो Title विषय Book Subject
Madhav Joshi “Ashq” Sambhare Muke Sen Poetry
Kavi Tej Virandh Poetry
Kavi Tej Pakhiyan Jiya Piroliyu Essay 
Dr. Vishanji Nagda Sao Essay 
Dr. Vishanji Nagda Mee Child Song 
Vraj Gaj Kandh Mandhiyani Poetry
Nenshi Bhanushali “Jaani” Bherpo Poetry
Nenshi Bhanushali “Jaani” Bhataar Poetry
Ravi Pethani Vatar Poetry 
Ravi Pethani Shikshapatri Translation 
Mulshankar Joshi Akhi Me Sonu Poetry
Gautam Joshi Man Moti Ja Mania Part-2 Novel  
Haresh Darji Zarukho Short Story  
Narayan Joshi “Karayal” Karayal Katchhi Pathavali Linguistic  
Lalji Mevada Sabab Sonji Khan Linguistic  
Madankumar Anjaria “Kwab” Aariso Criticism  
Ramji J. Joshi Kagar Karayal Je Nan Letter literature   
Jayesh Bhanushali Ujako Poetry

शुभ नवरात्री २०१० !

श्री नीतीजा दोहरा

पेला नमज नीम सें , जिको मिणीजो मूर;
तेंसें तेंजें तेज सें , निकरी वेंधा सूर. : १

मा पेके अईं मान डयॉ, अईं आंजा आधार ;
अिनींजी आसीससेंज, अईं तरी थींधा पार. : २

मेहताजी के मान डॅ, भणतर में मन भेड़ ;
प्यारो थीजे प्रेम सें, रखॉ मिणीअसें मेड़. : ३

वडे वताई वाट तें, समजी हलजा सॅज़ ;
चॅ नारायण नीमसें, नित अुनींअ वट वॅज. : ४

सुखसें वॅलो रॅ सुमीं, वॅलो अुथीये वीर ;
बर बुद्धि नें धन वधे, सुखमें रॅ सरीर. : ५

गूरुके ईश्वर सम गणें, भणतर में मन भेड़ ;
विध्या सें वृध्घि थीये, विध्या जॅडो़ केर . : ६

विगर सवारथ वडेंजी, सेवा कर तूं सॅज़ ;
नारायण चॅ नीम सें, वधू अुनींअ वट वॅज़ . : ७

: ठक्कर नारायणजी विसनजी जोबनपुत्र

ईस्वर स्तुति

ईस्वरके भज प्रॅम सें, आय जग़जो आधार;
गुण तेंजा संभारीयों, सुखी कंधल संसार – १

कर रक्षम प्रभु हेत सें , धिल-ज असांजो साफ;
भोल असीं करीयों कडें, से हरी कर तं माफ – २

श्री कच्छी लिपि लिखणसें , कच्छीअेंजो कल्याण ;
पोथी तें कारण लिखां, लिपिके डीजा मान – ३

: ठक्कर नारायणजी तुलसीदास जोबनपुत्र

वखत डिसीं ….

वखत डिसीं वॅवार ‘जानी’ ,
जगत मथे सउ कजा
वा वरंधे वरे विठी,
जीं मिंधर मथे धजा .
: कवि नेणसीं भानुसाली “जानी”
Vakhat desin veyvar ‘jaani’

(more…)

भा : बाल काव्य

वीर पसली अने रक्षा बंधन जे डीं ही सुंदर कविता .
**भा**
*बाल काव्य*
मुजे मिठड़े भा के झूलायां !
लै भेंनर !
लाडले वीरके झूलायां !…
झूले झूले तो वीर आमेंजी डार ते !
लॅरें लॅरें नीर सरोवर पार ते!
अमरत फल खारायां , लै भेंनर !
नीर ने खीर पिरायां , लै भेंनर !… लाडले
रांध रमे तो वीरो , लिक्क बुचाणी !
नित नित सुणे तो इ , नैं नैं आखाणी !
रुसे त आउं परचायां , लै भेंनर !
हुलसां ने हुलसांयां , लै भेंनर !.. लाडले
प्यारे वतन जो भा, संतरी थींधो !
मा पे ने भेंनर जा , कोड पुरींधो !
लाखेणी लाडी पेंणायां, लै भेंनर !
मिठडा़ गीत पै गायां , लै भेंनर!.. लाडले
: माधव जोशी “अश्क”

તૉજો પ્યાર (ગી઼ત)

તૉજો પ્યાર
(ગી઼ત)
તૉજે પ્યાર મેં આંઊં બુડાંતો – બુડાંતો
હથ મૂંજો જલ આંઊં અભ મેં ઉડાંતો
ગાલ મૂંજી સુણ તૂં આંઊં તૉજી સુણાંતી
ધિલ મૂંજો રખ તૂં , આંઊં તૉજો રખાંતી ,
ધિલજો સુણી નાલો , ધડકન વધી વિઈ,
હિત હુત જિત ન્યાર્યો જિન્નત વસી વિઈ
સમા ભન તૂં મૂંજી , આંઊં પરવાનોં ભનાંતો ,
હથ મૂંજો જલ આંઊં અભ મેં ઉડાંતો
સભર કર જિરા તૂં જુવાણઈ અચણ ડૅ ,
કલી ગુલ થીએતી ત કલીકે ખિલણ ડૅ
અરધાસ ઈતરી આંઊં ધુઆ હી ગુરાંતી ,
ધિલ મૂંજો રખ તૂં , આંઊં તૉજો રખાંતી ,
:વ્રજ ગજકંધ

कूंजल जियार

कूंजल जियार ! विरा ! कूंजल जियार !
खण कलम हथमें तूं , कर कीं वीचार !
लिख हिकडी़ वारता , काव लिख चार !
कच्छी के जियार ! वीरा ! माबोली जियार !
: माधव जोशी “अश्क”

Indian Institute,Oxford gets Krantiguru Pandit Shyamji Krishna Vermas Portrait

On Monday 11 May, the Indian Institute received a new portrait for its collection to commemorate its little known association to the founder of the India Home Rule Society. Pandit Shyamji Krishna Varma (1857-1930) was a graduate of Balliol College and founder of the Indian Home Rule Society, India House and the Indian Sociologist. London’s India House was opened in 1905 as a hostel for Indian students, many of whom found it difficult to find accommodation while in England. The Indian Sociologist, launched the same year, was aimed at inspiring mass opposition to British rule and stimulated many intellectuals to fight for the freedom of India.

Although better-known as a political activist, Pandit Shyamji Krishnavarma was also a noted scholar of Sanskrit and other Indian languages. The portrait was generously donated to the library by Hemantkumar Gajanan Padhya, the President of the Hindu Swatantryavir Smruti Sansthanam, Milton Keynes, and a regular reader in the Indian Institute Reading Room.

Thanks to Hemantbhai for providing us with the details .