Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts under ‘Kutchi Kavita,Chovak,Sahitya (Poetry, Quotes, Literature)’

ધોમ ધોખેતો તળકો

ધોમ ધોખેતો તળકો
અનમે કોલાય ધોળે તો તૂ
ધોળી ધોળી થકને
પોયે કદાજો ન રોને તૂ
નસીબ તોજો તોકે અગીઆ
જલેજી કોશીશ ન કર તૂ
મઠે ઝાડ જી મઠી છાઇ
અનમે બ ગડી પોરો ખા તૂ
કોરો ખણી આયો અઇયે
કોરો ખણી વેને તૂ
ધોળુ કઢને દહીં લા પણ
પોયે છાય વનાઇને તુૂ
મલે વારો મલી રોધો
રખ ભરોસો માલિક તે તૂ
આય અતરો મોજ થી ખા
પોયે વધારે જો છદ્ વિચાર તૂ
વધારે જો મળે છદે્ વેઆ
પોયે એડીયુ ભોલુ ન કરીજતૂ
હેર આમાં અઇ બોરા મોંગા
અનમે હથ વજજ ન તૂ
કારો કારીંગો બોરો ખાસો
ખાઇ ને મણીકે ખારાઇજ તૂ
નેવુ રુપીએ જો જોખમ ખેળે
દલ કે દાતાર ભનાઇજ તૂ

हीली मीली …

हीली – मीली ने हलो मेणीं सें ,

कडवो बोली नें फेटायो न कें सें ,

कोरो खबर केर गरज पे कें सें ,

जीयुं नें बें कें जीयेलां दियुं सुख सें ,

जीयुं त कींक ऐडो जीयुं प्रेम सें,

के हलें वेनें पोय धोनीयां याद करे नांले सें …..

कच्छी में लखांतो

कच्छी में लखांतो
*************

ब पैसा खटेला परदेस में वसांतो
छता प घडी घडी कच्छला लोछांतो
परदेस में रही मॉज मजा करीयांतो,
छतां प कच्छके सेकांतो,
मेलें को कच्छजा माडु त,
होंसें हेंसें कच्छजा वावड पोछांतो
मन में अंघरो अंधऱ कच्छला रुवांतो
अेतरे कच्छजी कविताउं कच्छीमे लखांतो
**** जियॅ पांजो कच्छ ****

मां

मां के न नडे तुंकारो,
क न नडे जीकारो,
को के मां आय व्हाल जो धरीयो ।

मां जे खोरे मे आय सोख जो सागर ,
मां जे खोरे मे नेढां लगे डोख जा डुंगर ।

मां जी ममता जो नांय की मोल,
मां जी ममता आय अनमोल ।

Reference : Whatsapp

नारी

नारी वगर जो नर सुनो ।।
नर वगर जी नारी सुनी ।।
घर मे भरे ई पाणी ।।
तोय ईज घरजी राणी ।।
खाधो पीधो ई खाराय ।।
सेवा करे सजे धरजी ।।
माईत्रें के अचे छडी ।।
पारके के पंढजा करे ।।
तोय पा अनजो अपमान करयुं ।।
थीये कजीयो त ।।
चोप चाप वे ई सोणी ।।
नारी ऊमंग जी खाण ।।
सजॅन ईज नारी जो सणगार ।।
हाणे ता करयो अनजो सनमान ।।

खासाई !

न वडाई कम अचींधी
न पकाई कम अचींधी,
आखर ता पांके पांजी
‘खासाई’ कम अचींधी.

पांजो कच्छ !

🌹🌹पांजो कच्छ🌹🌹
***********************
कच्छ पांजो कामणगारो ,
नेत याद अचे पांके बोरो ,
खटेलां परदेश वगर नांय आरो ,
ने मोज केलां कच्छ जेडो नाय कीं न्यारों ,
कच्छ के कीं विसराजे आय ई त प्यारो प्यारो ,
वस्या भले परदेश में छतां प धिल करे कच्छलां धबकारो।

कच्छडे के तुं न्याल कर ….

मींयडा वस तुं मोज सें असांजे वतन कच्छ ते
न्याल करी डे कच्छ के अषाढी बीज जो अच
भांभरे त्युं गोयुं मैयुं वछेरा ने वच्छ
मोरला प मलार करींता मुंध ते वेलो अच
वार न लगाइजा
वहेलो अची वसी पो …

अषाढ उभो आय उंभर तें जेठ थ्यो पूरो!
वसी पो वला मोडो म कर ऐयें सतें पेढीयें सुरो!

वसी पो तुं वेलो अची डुकार डिठा अयीं गच
ब्या डिठा अैइ वांचडीया ने धरा धुबेजो डप
खेड आडु हरोरी करींये ब्ये गोठ वने जी गत
नर्मदा मा जे आसरे ते मड मड रेइ आय पत
हाणे जल्धी अच
पाणी व्या पातार में …

मन छडी ने वस वल्ला मोडो कर म वीर!
सिकें असांजीयुं अखडीयुं न्यारेला मिठडा नीर!

ओगनाय छड डेम तरा ने मोराय डे राममोल!
आणां पियाणां जियाणां खोंभी जो माहोल!

ठा जला़य म ठाकर ही लगे नतो खासो!
वसी पो वला वमभरे म कर जिजो तमासो!

पाणी व्या पातार में वाडीयुं सुकीयुं भठ्ठ
डेम तरायुं खाली खम अंइ पाणी नाय निपट
वगडो सोको वेरान थेयो आय जनावरें जी नांय गत
झाड पोखेजो जोर करीयुं प पाणी आय तो वट
पर्यावरण के लगी पिट
वेसलो न कर वसे पो …

वेसलो न कर वसीपो बारो मिंजा डीइ छड अध
चोवटुं करे इन्धर सें कर्यों वसे जी गत
डीठा नैयुं कइ टेम से अभ में इन्धर लठ्ठ
रंग जमी रे कच्छ ते वसायों एडी वस
प्रभु रखो हाणे पत
कच्छडे के तुं न्याल कर …

Reference : email

कच्छ में लीला लहेर

वागड जा पीलु मिठा नें
चोबारी जा लीयार!
खावडे जी मिठाइ तां संभरे लारोलार!
मडई जी मिठी आमरी
बिदडें जा आमां!
ध्रभ जी खारक खाराईंधा मामा
माकपट जो गुंध गुगर
कंठी जा कुंढेर
बन्नी पच्छम जा खीर मखण!
सजे कच्छ में लीला लहेर!
Reference : email from Kachchhi Maadu

वडीलें जी खोट

भतार वेया भुलाजी …
ने वाट नती लजे सीम जी…

खेतर रेया खेड नुं …
ने खरा थई वेया खोटा..

वडील वेया वाट गेनी….
त गाम में वधी पेया ओटा…

Reference : Whatsapp msg