Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts under ‘Kutchi Kavita,Chovak,Sahitya (Poetry, Quotes, Literature)’

मन पोखींधे सांईं मिले

कण पोखींधे धांईं मिले,
पल पोखींधे छांईं मिले,
पोखींधल थ्या न्याल जेंके
मन पोखींधे सांईं मिले
– गुलाब देढिया
કણ પોખીંધે ધાંઈં મિલે,
પલ પોખીંધે છાંઈં મિલે,
પોખીંધલ થ્યા ન્યાલ જેં કે
મન પોખીંધે સાંઈં મિલે
– ગુલાબ દેઢિયા

रीसु रंगुं करे ने …

रीसु रंगुं करे ने हक वनायों
वख वॅर करे ने मोभो वनायों
वखीले जो सॉणीं ने घर वनायों
अकल वगर जेंजीं सलाह मनी ने मगज वनायों
नॉरेंसे सबंध फटाय ने आराम वनायों
नीती खटल करे ने पैसो वनायों
कुटुंब से झगडा करे ने भाव वनायों
देश से गधारी करे न झमीर वनायों
पोय करीबो करे ने टाइम वनायों
टाइम कढाणुं त टगुं वनायों
हाणे वनेता सत्संग सॉणेला त कन वनायों
: कवि हरेश नेणशीं भद्रा

उ नंढपण जा डीं

शियारे ठरों ने ऊनारे बरों,
भजों चोमासे जेर वसे मठडो मीं,
कडा व्या कडा व्या उ नंढपण जा डीं.

माडी जे खोरे में खल्धे ओछर्या ते,
अधाजी उ आंगर जलेने फर्या ते
धोस्तारें भेरा धूळें में रम्या ते
न जेडी को गालें रमधे वड्या ते
छण्या आखड्या ते, न थींधो वो कीं,
कडा व्या कडा व्या उ नंढपण जा डीं.

डाडी ने नानी व्हालप वरसाईएं
मखणने मानी ध्रोसट खाराईएं
वार्ताउं सोणाईएं मठा गीत गाईएं
संस्कारें जा पाठ भेरा भणाईएं
निशारें में भणतरने घडतर वई जीं,
कडा व्या कडा व्या उ नंढपण जा डीं.

तराज्युं उ पाळुं तें ते वडलेजी डाळुं
हिंचका प्या खायुं जले वडवडाईयुं
तरामें तरों ने ठेंक्युं तें वायुं
कागळजी होळ्युं छेलें में तरायुं
नईयुं ने नाळा छलोछल वा जीं,
कडा व्या कडा व्या उ नंढपण जा डीं.

घना कोटींबाने मोंगेंजी फर्युं व्युं
आमा ने जांबु खट्युं आमरीयुं व्युं
रता बेर चणीया लीयारेंज्युं लेरुं
अथाणें में मर्च्युं बजोरा ने केरीयुं
मठी छाय मानी खीचडी ने घी
कडा व्या कडा व्या उ नंढपण जा डीं.

गाभा चरायुं ने धोळुं कढायुं
गरीयाने पाईया रजा में फराईयुंं
मेळा अचें ने धलडा मचें तेर
रंगे उमंगे मौजुं उडाईयुं
ओगे ने ओलेजी खबर वई न कीं,
कडा व्या कडा व्या उ नंढपण जा डीं.

परो जो जंधर तें डारा डराजे
छाय मंग ध्रुस्का सोणी मन भराजे
हेलुं खणी जेडलुं पाणी भरीएं
धीलजी कीं गाल्युं कूवे कांठे करीएं
ओलथे पोआ ओटेतें मेळा वा जीं,
कडा व्या कडा व्या उ नंढपण जा डीं.

नढपण हल्यो व्यो त निरधोस्ता वई,
वडा थ्या त धलमें स्वारथता आवई,
नंढपण जटे ने कोला तुं वडो के?
धोनियाजे वेवारें में तुं मोठो के
सोनेरी ऊ डीं वरें पाछा कीं?
कडा व्या कडा व्या उ नंढपण जा डीं.

शियारे ठरों ने ऊनारे बरों,
भजों चोमासे जेर वसे मठडो मीं,
कडा व्या कडा व्या उ नंढपण जा डीं…..

Reference :whatsapp

वनायों

रीसु रंगुं करे ने हक वनायों
वख वेर करे ने मोभो वनायों
वखीले जो साॅणी ने घर वनायों
अकल वगर जेजी सलाह मनी ने मगज वनायों
नोरेसे सबंध फटाये ने आराम वनायों
नीती खटल करे ने पैसो वनायों
कुटुंब से झगडा करे ने भाव वनायों
देश से गधारी करे नै झमीर वनायों
पोय करीबो करे ने टाइम वनायों
टाइम कढाणु त टगुं वनायों
हाणे वनेता सत्संग साॅणेंला त कन वनायों.
:कवि हरेश नेंणशी भद्रा

लिखेल डिस

मालकजा तुं ही खेल डिस
कित भुंगा कित मेल डिस
पंज माड़जी अंइ मेणियुं
कितक घर नं प जेल डिस
कित मिट्टीजा माटी माटला
कितक त्रांमेजी हेल डिस
केंजा अगड़ी वारा लुगड़ा
केंजा त भरत भरेल डिस
केंजी लुडेती फांध अगिया
केंजीक सटुकड़ी चेल डिस
कोक हलेता पगे उघाडा
केंजीक माफारी वेल डिस
कोक डिसजे सुजाग बोरा
कोक गाभा कां गाफेल डिस
किते कागडेजो किकराट वे
कितक मोर भेरी ढेल डिस
कितक खावजे घे से केला
कोक सिकें टीपो तेल डिस
लिखधा रो त घणे लखाजे
‘धुफारी’जी ही लिखेल डिस
Reference: Kachchhi.wordpress.com

कच्छी भासा अतरे

कच्छी भासा अतरे……?
**************

ऋक्क जेड़ी नक्कर सक्कर जेड़ी सीरीवारी,
अक्कड़ अनोखी अति गति रामबाणजी,
कुछेमें कड़क कच्छी पाणीजे कड़ाके वारी,
विजजे वराके जेड़ी जोत जिंधजानजी,
ताजी घोड़ो छुटे तुटे तोपजो गलोलो तेड़ी,
“काराणी” चे चोट कच्छी वाणीजी कमानजी

:कवि काराणी

अधा जो आशरो

*हो अधा जो आशरो*
*ने छांइ बाइ जे छाल जी..*
*हो जानी जींयण ऊ सचो*
*चिंधा न हुइ काल जी..*

सवार ओगइ सारी… :)

ढगा जोपाया सीम ला,
मथे वधा भतार भारी…

सीम न लजे मुके,
हाणे थइ मोसीबत  भारी..

फोन करे पोछयो अधा के,
अधा सीम कदा आय पांजी..

अधा वठोओ ओटे गामजे,
नोटरम जमइ होइ बोरी..

फोन सोणी अधा ओपळ्यो,
लख लख जीयु दने चार गारीयुं..

ओठ जेदो थे तोय सीम
न लधे पांजी..?

थकी हारी आयो आउ पाछो,
खेळ वगरजी सीम रइ सारी..

अधा अचींधो अदो कढधो,
करींधो मगज मारी बोरी…

ब माडुंएजो भतार खाइ,
नंधरुं कयुं आउ भारी…

केजी सीम केडा ढगा केजो अधा,
रात वइ सवार ओगइ सारी..!!

Reference : Whatsapp

कच्छजी करीयां गाल

!! कच्छजी करीयां गाल !!

कच्छजी करीयां गाल यार (२)
कच्छडो आय कमाल मुंजे
कच्छजी करीयां गाल…..(२)

आइ आशापुरा जो आय मीठडो रे मढ गाम.
कोटेश्वर जी छांइ में आय नारायण जो धाम…..कच्छजी करीयां गाल

वसे रावर पीर जत्ते वजे मठा वाज..
जीगरी हाजीपीर जुको रणमें करे राज…..कच्छजी करीयां गाल

वागड देश वल्लो माता रवेचीजो ठाम.
सुरें जो सरताज उभो आय अभडो जाम…..कच्छजी करीयां गाल

धीणोधर तां डुंगर एडो कच्छडे जो गीरनार….
भुजीयें डुंगर जेडो कत्ते झोटो नांय यार…..कच्छजी करीयां गाल

मेकणजी समाधी जत्ते मोंगा मले मान..
जाडेजा जेसल के गाराय तोरल रुडा गान…..कच्छजी करीयां गाल

कामणगारें कच्छडे जा तां सागर जेडा संत..
लोहाणे में थई व्या वलुभगत जेळा संत जे रोटलो ने ओटलो बोय दनो अन्नपूर्णा स्वऋप देवी ऋक्षमणि संग….
देव ता बरें डसी एडा पांजां संप…..
कच्छजी करीयां गाल

केडी करीयां गाल अंइ अच्चो हकडी वार…
लखे के लगेतो कच्छ अवध जो अवतार….कच्छजी करीयां गाल
!! जय कच्छ !!

कच्छी शायरी जी जलक

सरम वगर जी बायुं नकांमी
ने व्यसन वारा भा नकांमां,

प्राण वगर जी काया नकांमी,
ने मर्ये पोय ही मळे माया नकांमी

लागणीं वगर जा माडु नकांमां
ने नीती वगर जा नाणां नकांमां

मकान वगर जी बारी नकांमी,
ने अाखो डीं वोट्सअेप मे चोटी हुए
हेडी बायडी नकामी

विनय वगर जो ऋप नकांमु,
अने पां वगर ही ग्रुप नकांमु …

Reference : WhatsApp