Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts under ‘Religion,Spirituality’

शुभ नवरात्री ! શુભ નવરાત્રી!

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ||
Mata je madh jo Live darshan 2012
Navdurga Mantra vanchela continue link te click karyo.

(more…)

મોરલી મધુરી

મોરલી મધુરી
***********

મોહન તૉજી મોરલી મધુરી વજૅ(૨);
વજે..મોહન તૉજી મોરલી મધુરી વજૅ.

સુરજી સુરતા એડી લગી વઇ,
નાદ ગગનમેં ગજે(૨);
ગજે..મોહન તૉજી મોરલી મધુરી વજૅ.

જોગી જટાડા ને સંત સૂફીનર,
નીત નીત તોકે ભજે(૨);
ભજે..મોહન તૉજી મોરલી મધુરી વજૅ.

તીરથ તીરથ ગોત થીએતી,
સમરથ કે તું લજે(૨)
લજે..મોહન તૉજી મોરલી મધુરી વજૅ.

હથ જોડે પોય ડાસ પરભુ ચે
મેર તું મું તે કજે(૨);
કજે..મોહન તૉજી મોરલી મધુરી વજૅ.

Reference : http://dhufari.wordpress.com

असाढी बीज ने नवे वरेजी मिंणींके घणें वधायूं !

शुभ नवरात्री २०११! શુભ નવરાત્રી ૨૦૧૧!

आसापुरा माताजी सवारजी आरती

जय आसापुरा माताजी !

शुभ दीवाली ! साल मुबारक !

शुभ नवरात्री २०१० !

गोकल गी़त ! Kachchhi Krishna Bhakti Geet

मोरली तां आय त तां हूंधो वजा़ईंधल कान !
गो़तियूं त मिलंधो गोकल गजाईंधल कान ! ….

ऊ ज आय व्रन्धावन
ऊ ज मथुरां ध्वारकां ,
मतलब त मा़डू प को’
ऊ ज अैं नईं पारका ;
ऊ ज आय पांके पांजा भनाईंधल कान ! ….

रुभरु मिलों पां रोज
कम वॅ क न वॅ,
रुबरु खिलों पां रोज
गम वॅ क न वॅ;
रुभरू अचींधो रुभरु मिलाईंधल कान ! ….

सिज़ के न चॉवाजे
जग़ के उजा़रो मं डॅ,
जोत के न चॉवाजे
जोत ! जग़मगारो मं डॅ!
पांके चेतायतो जोत प्रिगटाईंधल कान !

जिंध न ता छडीयें
जगजा ही हुल घडीभर,
कयांनूं ज़मार भने
जमनां जो घाट घडी़भर !
ही र्यो नकां रोम रोम रासूडा़ रचाईंधल कान !….

:मदनकुमार अंजारिया “ख्वाब”

*कच्छ जी कमाड़*

कच्छ जी कमाड़
*********
हां रे ! मैया कच्छ जी कमाड़ ! देश देवी रखवाल !
माडी़ आशापुरा ! तुं दयाळी ! —
प्रगटेयें आपो आप डेरे रुपारे
आशापुरा ! अरजी तॉ देवचंदजी पारे
हां रे ! वार्यें नथी तुं निरास , हली अचें रखी आस ;
माडी़ आशापुरा ! तुं दयाळी ! —
वाँझियें घर पींगा माडी़ ! तुं ती बधायें
अंधेंके अखियुं डीयें , लंगडा़ हलायें
हां रे ! भुख्यें-उञ्यें के अन्न-पाणी, डीयें कच्छ जी घणीयाणी !
माडी़ आशापुरा ! तुं दयाळी ! —
चाचरा जे स्नान जो , मैमा अंति भारी
तार्यें भव सागर म्यां , तॉजी बलियारी
हां रे ! अचें लक्खुं नर नारी , विञे तॉते वारी ! वारी !
माडी़ आशापुरा ! तुं दयाळी ! —
नॉरातें में धूप दीप , पूजा अर्चा आरती
चंडी पाठ रास छंद , होम हवन भारती !
हां रे ! आसन हिक़डे़ खडगधारी , कापडी़ वें व्रत धारी !
माडी़ आशापुरा ! तुं दयाळी ! —
रवेची रुद्राणी काली , कामाख्या चामुंडा
तुलजा भवानी चंडी , मंशा दुर्गा अम्बा
हां रे !नमें तॉके महीपाल , नमें जाडे़जा भूपाल !
माडी़ आशापुरा ! तुं दयाळी ! —
माधु जोषीजी कज , पूर्ण तुं ही आशा
सच ते रख निर्मल कज , तन मन ने वाचा
हां रे ! कच्छडे़ जो बेडो़ पार , नीरों रख तुं जियार !
माडी़ आशापुरा ! तुं दयाळी ! —
: माधव जोशी “अश्क”

Kachchh Festivals and Fairs

The Kutch Mahotsav(Kutch Utsav , Rann Utsav) :

The Kutch Mahotsav aptly called the ‘Mahotsav’ (great festival) is a guided tour of the life and times of Kutch, its beauty, nostalgia, ethos, traditions and culture. Kachchh Mahotsav exemplifies the mosaic of colours filled by local people with enthusiasm, great hospitality and spirit of celebration. The three-day extravaganza is filled with music, dance, pageantry and carnival procession. It is not only a festival but an opportunity for the visitor to know the local people and the endogenous culture. Dhola Vira’s archaeological ruins and the rural fair at Dhrang completes a rich insight into Kutch, its colourful people, historic towns and remarkable handicrafts.

For more info on Kutch Utsav : visit www.kutchfestivals.com

Fair of “Mota Yaksh”
(more…)