Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts from ‘May, 2013’

कच्छी जॉक्स

ચમેલી રોજ કલાકે જા કલાક સુધી

પંઢ જી બેનપણી ભેગી ફોન તે

ગાલીયું કરે વઠી

હકડે ડી જી ગાલ આય

ચમેલી અડધે કલાક મેં જ

ફોન રખે ડને

ચાંપે કે નવઈ લગી ત પોછે: “કો અજ જલ્દી ફોન રખે ડને ? ”

ચમેલી: રોંગ નંબર લગી વ્યો વો

ખીખીખી …

Reference : http://www.facebook.com/KacchiJoksa?ref=stream

तेज वाणी !

: कवि तेजपाल धारसीं नागडा “तेज”

Thanking you for very nice Kutchhi site……