Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts from ‘March, 2011’

કચ્છડો ખેલે ખલક મેં …

કચ્છડો ખેલે ખલક મેં, જીં મહાસાગર મેં મચ્છ ;
જિત હિકડો કચ્છી વસે, ઉતે ડિયાણી કચ્છ.
:દુલેરાય કારાણી
—————————————
કારા ડુંગર કચ્છ જા , ધોરા ધણ ચરેં,
સિજ ઉથલે સામાં અચેં, ડિસંધે દુ:ખ ટરેં.
:દુલેરાય કારાણી
—————————————
કચ્છી માડુ અસીં, અસાંજો વતન વહાલો કચ્છ ;
ટાપટીપ બેઉ બુઝો નતાં, પણ ધિલજા અસીં સ્વચ્છ.
:દુલેરાય કારાણી

Research information

Hello frnz…I want to do my Ph.D research on topic related to Kachchh specially being frm same place…m studying clothing & textiles so if any one hv related topics thn pls help me out….hw cn I meet the present generation of ruler of Kachchh as documentation of their costumes is my one of the fav topic for which I wnt to work if gvn a chance….waiting for suitable replies…

Sports in Kutch

The interest in various type of sports has been significantly increasing in Kachchh. Recently there have been various tournaments especially related to cricket organised in various cities in Kachchh. Simultaneously there has been increase in participation by kachchhis in swimming,badminton,chess and car rallies. In this post and comments we intend to provide details related to various sports associations, facilities and tournaments.

To start with following is the web site for Kutch Premier League which has all the details about Teams,Venues, Schedules and more:
http://kplt20.in

Also Kutch Infrastructure Development Society (KIDS) which aims to organize various events and activities related to adventure sports and tourism has its web site at http://kidsoc.in/index.html .
Sports Clubs : Bhuj Gym Khana Sports Centre ,Near PPC Club, Ganshyam Nagar .
Kutch District Badminton Club, Oslo Road,Gandhidham.
More details at : http://kutchshopping.com/leftmenu/infrastructure/entertainment/sc/sc.html
To buy any sports related equipment you could try the following shops :
http://kutchshopping.com/leftmenu/shopping/othershop/healthsports/health_sports.html
If you come across any details regards to sports activities in Kutch feel free to post your comments here.

મન તુ કોલા ખણેતો ભાર…….

મન તુ કોલા ખણેતો ભાર.(૨)
પોય તુ ખણી ન સકને તાર, મન મુજા તુ ખણી ન સકને તાર. મન તુ……
હેન કાયા જો ઠેઠડો ગડો ને મથા વેજેતો તુ ભાર. (૨)
ગરો ગડો ને ઘાચ્યુ શેલ્યુ, વડા-વડા ઓકાર. મન તુ……….

પન્ધ ઓખોને વાટ અજાણી મથા રુડી પોન્ધી રાત (૨)
જોતુ દઇ-દઇ જોડ્ધો કી ન, જોરને સે તુ ધાર. મન તુ…………

છડ માયા ને કુડ કપટ હી મનડે કે તુ વાર. (૨)
ઠલો વેને ત ઠેકી સગને, ઓકરી થીને પાર. મન તુ……..

હેન જન્ગલ જી ઝાડીયુ ઘાટી ને વસમી લગધી વાટ (૨)
વાઘ વરુ તોકે ફેરી અચીન્ધા, કરીન્ધા તોજા હાલ. મન તુ…………….

બાળપણ તુ ખેલ મે ખોયો મથ જુવાની જો જોર. (૨)
વડો થીઅને તેર હડ ન હલધા, તેર થીન્ધા તોજા હાલ. મન તુ…………………

ખેન્ધા તેસીયે તુ ખાસો લગને સે તુ નિષ્ટ્ ધાર. (૨)
થકને તેર કોય ઓડો ન થીન્ધો, સમજી વેન તુ જાર. મન તુ…………….

પ્રભુ દેને સે પ્રભુ કે ડઇ ડે તોજો નાય તલભાર. (૨)
મન મોન્જેલો તન તોટેલો, હેનકે તુ સમજાય. મન તુ….

મુજો મુજો હુઇ કરીયે તો તોજો નાય પઇભાર. (૨)
મન સમજ્યો પણ મગજ મોજ્યો, ધોડી વઈ ધરબાર. મન તુ…………….

તેડો અચિન્ધો મથે વારેજો ત લેકુ કરધો જીવરાજ.(૨)
લેકુ ન તોજીયુ કમ અચીન્ધ્યુ, થિણુ પોન્ધો તયાર. મન તુ………

ચાર જણા તોકે ખભે ખણીને છડે અચીન્ધા ઘરબાર. (૨)
છડે અચીન્ધા તોકે વન મે હેકડો, ઘરે અચી કરધા રાળ. મન તુ……………..

રુએતા પેન્ઢજે સુખ સ્વારથ લા તોજી નાય જરુઆત.(૨)
માડુ બાયુ ભેગા થઈ ને, ડીએતા ધલધાર. મન તુ…….

લેખો ગેનધા રાઈ રાઈ જા તેર ન અચિન્ધી ગાલ. (૨)
ગાલ કરનેજો આડી અવળી, મથાનુ પોન્ધી માર. મન તુ…………….

આગળ વેને ત કન્ઢા ને કકરા કુન્ઢ ભર્યા અઈ ચાર. (૨)
નરક કુન્ઢ મે ડુબસઃઇ દઈ ને, ખણી ન સકને તાર. મન તુ……………..

સચ્ચી શિખામણ સન્ત પુરુષ જી હૈયે મે તુ ધાર.(૨)
ઓધવરમજી હેટલી અરજી, મનમે કરતુ વિચાર.
મન તુ હણે ખણી ગેન ભાર, ને તુ ઓકરી થીને પાર

~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~

: ધ્રુવ એલ. ભાનુશાલી – “ધ્રુવ”

मातृवंधना

मातृवंधना
******
मावलडी़ ! तूं मिठडी़ लगेंती !
सची सुरग जी सुखडी़ लगेंती.
सगा भलें ब्या सॉ सॉ वें पण,
सगपण में तूं सुठडी़ लगेंती !!
जॅर सीयारो सी जी सट डे,
वा विफरॅ नें सोंजो वट डे.
पट ता खॉरे केर सुमारे ?
केर खिलीने ढारी खट डे ?
ऊंढण अड़ जो ऊंढाडी़ंधे,
धड़की विगर पण धिफडी़ लगेंती !
जॅर  अचें डीं ऊनारे जा,
बरंधलके बिमणुं बारे जा !
गालगालमें लंभ धुखी पॅ,
केर करे चॉ ! कम ठारे जा ?
फिरें मथे में थध्युं आंगरीयुं,
तॅर वली, तूं वडरी लगेंती !
धिल जॅडो धिल जॅर डुरी पॅ,
भाग भनॅ लो जॅर भुरी पॅ,
आंधारे में आखड़ंधलके
‘पुतर भचें तूं ‘ केर गुरी चॅ ?
रातुं जागी सेबा डींघल
अघड़ भलें मा ! अघडी़ लगेंती !   
तॉजे नां जा ओटा अडीयुं,
तॉजा कितरा फोटा कढीयुं ?
बुजों न ता मा ब्यो कीं ईतरे,
चारा तोजा खोटा  कढीयुं !
हेज नें हुंभ ज्युं न वें भजारुं !
हिकडी़ निढडी़ हटडी़ लगेंती ! !
फुलडा़ डींधल,फोरुं छडींधल,
फुलवाडी़ ! तूं फुटरी लगेंती !
मावलडी़  !तूं मिठडी़ लगेंती ! !
: डॉ.विसनजी नागडा
सुखडी़- प्रेम जी भेट. सुठडी़-उत्तम. खट-खाटलो.
धिफडी़-सी नुं भचे ला भेगा करेला ब त्रे ऊंढण(धड़कीयुं). अघडी़-थिगडी़.