Kutchi Maadu Rotating Header Image

મન તુ કોલા ખણેતો ભાર…….

મન તુ કોલા ખણેતો ભાર.(૨)
પોય તુ ખણી ન સકને તાર, મન મુજા તુ ખણી ન સકને તાર. મન તુ……
હેન કાયા જો ઠેઠડો ગડો ને મથા વેજેતો તુ ભાર. (૨)
ગરો ગડો ને ઘાચ્યુ શેલ્યુ, વડા-વડા ઓકાર. મન તુ……….

પન્ધ ઓખોને વાટ અજાણી મથા રુડી પોન્ધી રાત (૨)
જોતુ દઇ-દઇ જોડ્ધો કી ન, જોરને સે તુ ધાર. મન તુ…………

છડ માયા ને કુડ કપટ હી મનડે કે તુ વાર. (૨)
ઠલો વેને ત ઠેકી સગને, ઓકરી થીને પાર. મન તુ……..

હેન જન્ગલ જી ઝાડીયુ ઘાટી ને વસમી લગધી વાટ (૨)
વાઘ વરુ તોકે ફેરી અચીન્ધા, કરીન્ધા તોજા હાલ. મન તુ…………….

બાળપણ તુ ખેલ મે ખોયો મથ જુવાની જો જોર. (૨)
વડો થીઅને તેર હડ ન હલધા, તેર થીન્ધા તોજા હાલ. મન તુ…………………

ખેન્ધા તેસીયે તુ ખાસો લગને સે તુ નિષ્ટ્ ધાર. (૨)
થકને તેર કોય ઓડો ન થીન્ધો, સમજી વેન તુ જાર. મન તુ…………….

પ્રભુ દેને સે પ્રભુ કે ડઇ ડે તોજો નાય તલભાર. (૨)
મન મોન્જેલો તન તોટેલો, હેનકે તુ સમજાય. મન તુ….

મુજો મુજો હુઇ કરીયે તો તોજો નાય પઇભાર. (૨)
મન સમજ્યો પણ મગજ મોજ્યો, ધોડી વઈ ધરબાર. મન તુ…………….

તેડો અચિન્ધો મથે વારેજો ત લેકુ કરધો જીવરાજ.(૨)
લેકુ ન તોજીયુ કમ અચીન્ધ્યુ, થિણુ પોન્ધો તયાર. મન તુ………

ચાર જણા તોકે ખભે ખણીને છડે અચીન્ધા ઘરબાર. (૨)
છડે અચીન્ધા તોકે વન મે હેકડો, ઘરે અચી કરધા રાળ. મન તુ……………..

રુએતા પેન્ઢજે સુખ સ્વારથ લા તોજી નાય જરુઆત.(૨)
માડુ બાયુ ભેગા થઈ ને, ડીએતા ધલધાર. મન તુ…….

લેખો ગેનધા રાઈ રાઈ જા તેર ન અચિન્ધી ગાલ. (૨)
ગાલ કરનેજો આડી અવળી, મથાનુ પોન્ધી માર. મન તુ…………….

આગળ વેને ત કન્ઢા ને કકરા કુન્ઢ ભર્યા અઈ ચાર. (૨)
નરક કુન્ઢ મે ડુબસઃઇ દઈ ને, ખણી ન સકને તાર. મન તુ……………..

સચ્ચી શિખામણ સન્ત પુરુષ જી હૈયે મે તુ ધાર.(૨)
ઓધવરમજી હેટલી અરજી, મનમે કરતુ વિચાર.
મન તુ હણે ખણી ગેન ભાર, ને તુ ઓકરી થીને પાર

~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~

: ધ્રુવ એલ. ભાનુશાલી – “ધ્રુવ”

ચમકનું જ પોંધો

અજ ક કાલ મળીકે મનનું જ પોંધો.
જાત સામે કડેક લડનું જ પોંધો,

ઠેકી વેન ભવસાગર જે વચમે ધરજે જી જરૂર નાય તોકે!
આવડે ના આવડે પણ તરણું જ પોંધો,

હા! સહારો હરઘડી કોઈ ન ડે,
હેકડે હથે ભને કે નભણું જ પોધો,

કેતે પોજ્યો કોય બસ ઊભો રહીને,
હોન તરફ એકાદ પગલો ભરનું જ પોંધો,

જીવતે ઊકેલ કોર તોજો મલ્યો આય,
ભેદ તોજો ખોલેલા કોર મરનું જ પોંધો ?

ખુશ થીયેતા મેળે તોજી ચમક નેરે ને,
“ધ્રુવ” કોઈક જી ખુશી લા ત ચમકનું જ પોંધો,

: ધ્રુવ એલ. ભાનુશાલી – “ધ્રુવ”

મુંજો દર્દ

લેકાય ને દર્દ ધુનિયા સાથે ખેલધો આઉ વ્યો
કોઈક જે જીવન મે પ્રકાશ ફેલાયલા બરીને રાખ થઈ આઉ વ્યો

કોર કમજી હી જીદગી કે જેડા બો પલ પણ ખુશી ન ટેકઈ.
જેટલો જેટલો ખેલધો વ્યો,અંધર થી હેટલો જ રુંધો વ્યો.

હો “ધ્રુવ” કે હીં કે મેલધી ખુશી કોઈજી દુઆ થી.
મેળીજી છેલ્લી ઘડી જો પ્રાણ ભનીને આઉ વ્યો.

કદાચ રહી હુંધી હેનમે પણ કોય કચાસ મુજી.
કે નેર હી જમાનો મુજી કેડી મજાક કરે વ્યો.

લોકો ખાતર ખેલધો હો લેકાયને મુજો દર્દ.
“ધ્રુવ”લગેતો હણે હુ જ ભાવરે થી છુટો થીંધો આઉ વ્યો.

: ધ્રુવ એલ. ભાનુશાલી – “ધ્રુવ”

પાંજો મેઠડો વતન

ઝાડ કડેક હી પણ ચોંધો !
“મુકે પહેલાં ચાય-પાણી ડ્યો,
પોય જ આંકે છાંઈ ડીંધો”

કોયલ કડેક હી પણ ચે !
“કોય સારી જગા ડેસીને મુકે ફ્લેટ બંધી ડ્યો.
પોય ગાતે જી મજા અચે”

થોડાક પૈસા જેજા મેલે ત,
નદી પણ પેંઢજો મેળે પાણી
સામે કાઠે તે ઠલાય વેજે ત નવાઈ નાય.

“ધ્રુવ”ચે હલ મુંજા મન ! પાં પાંજે મેઠડે વતન હલું.
જેતે સુરજ કે તડકે લા કોઇ લાલચ ન ડીનીં પે.

: ધ્રુવ એલ. ભાનુશાલી – “ધ્રુવ”

મુજી રીતે……

હી જીવન જીવી શકા નતો મુજી રીતે,
શબ્દ મેણે લેખી શકા નતો મુજી રીતે.

નિયમે જે કાગર તે ઇચ્છાજી શાહી કે,
આઉ વહાય પણ શકા નતો મુજી રીતે.

સમય થોભેલા નતો ડે કેતે પણ ક્ષણભર,
આઉ સફર કે રોકે શકા નતો મુજી રીતે.

આંજી યાદમે સાગરજે હી ખારે પાણી કે,
ચખે કડે પણ શકા નતો મુજી રીતે.

મૃગજળ જેળા શમણાં જીવન જે રણમે મેલ્યા,
રણ જો તારણ પણ ખણી શકા નતો મુજી રીતે.

ધ્રુવહી ત મહેરબાની આય ચંધર જી,
નેકા ત ચમકી પણ શકા નતો મુજી રીતે.

: ધ્રુવ એલ. ભાનુશાલી– “ધ્રુવ

હરિ ચેંતા

ભગતો આંકે હથ જોડિયાં,મંધીર હણે ન ભનાઈજા
માનવ ઘરમ પ્રમુખ ગણેને,માણસાઇજા દિવા પ્રગટાઈજા

તહેવારે જી ઉજવણી નિમિતે,અન્નકુટ ન ઘરાઈજા
દિન દુખયા ભુખ્યા જીવકે,પ્રેમથી જમાડિજા

મુકે ઘરાયેલ પ્રસાદ બાબત,પૈસા વચમે ન ખણજા
યથાશક્તિ ભેટ ઘરે તેંકે,સરખો પ્રસાદ ડિજા

આંજે સંતાને કે સાથે ખણીને,ઘર્મ જી વાટ તે વારીજા
જ્ઞાન બોઘ જો પાઠ,જીવનમે ઇમાનધારી થી પાળીજા

માનવદેહ મેલ્યો મું થકી,દિર્ઘાયુષી જીવી ઉજાળીજા
ધર્મજા ચાર પગથિયા ચડીને,જીવકે મોક્ષ જી વાટતે વારીજા.

:ધ્રુવ એલ. ભાનુશાલી – “ધ્રુવ”

જિંધગી

કોય ઉકેલે ન શકે હેડી મુજી જિંધગી,
કેતેક હી મોડી થઈ ને કેતેક વહેલી જિંધગી.

જીવધે જો આવડે ત જાહોજલાલી જિંધગી,
જીવધે ન આવડે ત નકામી જિંધગી.

હદય મે અઈ ઓધવરામ ને આઉ કેતેક શોધીયા વેઠો,
કોય સમજે ન શક્યો કેડી નાસમજ આય જિંધગી.

હેતરે હી બ્હાવરી અખીયું નેરીયે ચારેકોરા,
કીકીયું અઈ પાંજી ભૂલી પડેલી જિંધગી.

માડુએ જા ટોળાં કિનારે તે હજી વધધા વેનેતા,
સૂર્ય સમજીને નેરીયે તા અધધ ડૂબેલી જિંધગી.

આવડે, ત લજ ને, મેથી તોકે મેલધો ઘણે,
અઈ ઘણે જન્મેથી હી ત ગોઠવેલી જિંધગી.

હેટલે હી પાંપણ મીંચાઈ વ્યા ‘ધ્રુવ’ તણા,
હથતાળી ડઈ વેંધી હી ભચાયલી જિંધગી.

: ધ્રુવ એલ. ભાનુશાલી – “ધ્રુવ”