Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts on ‘May 8th, 2010’

ખેતરનું ભલેં ….

ખેતરનું ભલેં અસીં બાર ‘વાસીં ,
મૉલ કનાં તાંય કિડા ધાર ‘વાસીં !
કોય ન તો ડિઈ સગૅ નાલો જેંકેં ,
અસીં ઍડે સગપણ જો સાર ‘વાસીં !
: કવિ ડો. વસંતજી નાગડા