Kutchi Maadu Rotating Header Image

गर्व मुजी कच्छी ते

गर्व मुजी कच्छी ते

बोलणुं कच्छी
लिखणुं कच्छी
हलणुं कच्छी
वेणुं कच्छी
खाणुं कच्छी
पियणुं कच्छी
रमणुं कच्छी
सुमणुं कच्छी
नॅरणुं कच्छी
मिठास कच्छी
खारास कच्छी
धोस्ती कच्छी
धुसमनी कच्छी
मेनत कच्छी
सुरो कच्छी
बरुंको कच्छी
सफड कच्छी
गुरधल कच्छी
पिरेमी कच्छी
वतन कच्छी
जीत वे कच्छी
मेडावो कच्छी
‘सुरु’ कच्छी
गर्व से चॉयॉ
आऊं कच्छी

मातृभासा डीं जी मिणीके खूब खूब वधाई

सुरेन्द्र हरीआ ‘सुरु’
भोजाय

Leave a Reply