Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts on ‘June 21st, 2012’

असाढी बीज ने नवे वरेजी मिंणींके घणें वधायूं !

कच्छी रेसीपी : कच्छी समोसा

कच्छी समोसा
**********
स्टफींग भनायला करे सामानः
———————————–

तेल  ३ टे. स्पून
हींग  १  टे. स्पून
कांदो(डुंगरी)  ३ नंग मीडीयम सोधारेली
मिक्सर में पीसेला चणेजे अटेजा भजीया १ कप
मीठो स्वाद अनुसार
गरम मसालो २ टी.स्पून
लाल मरचो पावडर २ टे. स्पून
सक्कर १ टी.स्पून
लींबुजा फूल चपटी
पाणी ३ टे. स्पून

समोसेजो अटो बधेला करे सामानः
————————-

मेंदेजो अटो २ कप
सोजी २ टे. स्पून
मोण जरूर मुजब
मीठो स्वाद अनुसार
लींबुजो रस १ टी.स्पून
तेल तरेला करे

पेरसेला करे सामानः
—————

गोळ आमली जी चटणी
टोमेटो केचअप
लीली चटणी

 कच्छी समोसा भनायजी रीत
———————–

समोसे जो पड भनायजी रीत :

 मेंदो, मीठो, सोजी, मोण मिक्स करे लींबुजो रस वजी,थोडो पाणी वजी  मानी जेडो अटो बधेजो.अडधो थी १ कलाक अटे के आराम डनेजो.

समोसे जो स्टफींग भनायजी रीत :

हेकडे  जाडे वासण में ३ टे. स्पून तेल वजी मीडीयम गेस ते  तेल गरम थीये त हींग वजेजी.हाणे कांदा वजी चपटी ,मीठो वजी गोल्डन थीये तें सुधी सेकेजा. मिक्सर में पीसेला चणेजे अटेजा भजीया १ कप वजी हलायजो.मीठो ने गरम मसालो वजेजो.हाणे लाल मरचो,सक्कर, लींबुजा फूल वजी २-३ टे. स्पून पाणी वजी मिक्स करेजो.हाणे हेकडे थारी में ठारेला रखेजो.

समोसे ला करे पूणी भनाय सेंटरथी छेडे सुधी हेकडो कापो  करे कॅोन आकार डइ भरोभर स्टफींग भरेजो ने छेडो भंध करेजो. छेडो भंध करेला पाणीवारी आंगरी वापरे सको.हाणे हेकडे ऊंडे वासणमें तरेला तेल खणी धीमे तापे तरेजा.

गरम गरम कच्छी समोसा खाईंधे खाईंधे कच्छ के जाध करीजा.

*कच्छी समोसा कोयपण चटणी भेगो खाई सगोता.

Video Reference: