Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts on ‘May 15th, 2016’

पां भधलाणासीं के जमानो भधलाणूं

डोकडे मिंजा आना थ्या
आने मिंजा पैसा थ्या
पैसे मिंजा रुपया थ्या
अंगण मिंजा गॅलेरी थई
करई मिंजा बॅढरुम थ्या
ओसरी मिंजा हॉल थ्या
पाणीयारे मिंजा प्लॅटफॉर्म थ्या

रसोडे मिंजा कीचन थ्या
हांणे पोछेंता पां भधलाणासीं के जमानो भधलाणूं