Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts on ‘December 16th, 2016’

दोस्त दिलेर ..

दोस्त दिलेर ने
वला मुंजा
बधे न रखाॅ धन माल
ख्याॅ खारायाॅ
ने खॅरात कर्याॅ
कें डेठ्ठी आय काल