Kutchi Maadu Rotating Header Image

need help for research on kutchi languuage – grammar

નમસ્તે,

આઉં તૃપ્તિ નીસર, વરાડે ગામ (મુન્દ્રા તાલુકે) જી રોંધલ અઇંયા ને હૅવર મૉંભઈમેં રાં તી.  આંઉં ને ડૉ. રાજેશ ભટ્ટ (માંચેસ્ટર યુનિ.) અસીં  ક્ચ્છી ભાષા જી વ્યાકરણિક વિશેષતા તે રિસર્ચ કયું તા. હેવર સુધી અસીં મુજી બોલી તે કમ્મ ક્યો આય પણ હાંણે હુ વિશેષતાઉં કચ્છી જી બઈ બોલિયેં મેં પણ કતરે પ્રમાણમેં અંઈં ક નંઈં સે નેરણ્યું અઈં.

હન્ન લા કરને આંઉં અગર મુકે આંજી મદદ ખપૅ ત મલધી? આંઉં આં કે ફોન કરે સગા તેલા મુકે આંજા નંબર અથવા ઇમેઇલ જો સરનામો હલાઇંધા?

તૃપ્તિ

23 Comments

 1. http://kutchitihasparisad.wordpress.com/
  wildkutch@yahoogroups.co.in

  http://kutchitihasparisad.wordpress.com/2010/12/02/kutchi-language-original-alphabets-as-found-from-original-scripts-of-shilalekhs-and-records/

  Kutchi language original alphabets as found from original scripts of SHILALEKHS and records
  December 2, 2010
  Kutchi language ORIGINAL ALPHABETS AS FOUND FROM ORIGINAL SCRIPTS OF SHILALEKHS/ PADIYAS AND RECORDS

  AS SHOWN IN PAGE SCANNED PICTURE BELOW

  Kutchi Language ORIGINAL ALPHABETS AS FOUND FROM ORIGINAL SCRIPTS OF SHILALEKHS.jpg

  Kutchi Language ORIGINAL ALPHABETS

  Forwarded With Comments from: Dr. BHUDIA : Science Group Of INDIA.
  http://uk.groups.yahoo.com/group/venustransit_2004/
  President:’Kutch Science Foundation’.
  Founder :’Kutch Amateurs Astronomers Club – Bhuj – Kutch’.
  Life Member:’kutch Itihaas Parishad’.

  http://in.groups.yahoo.com/group/scienceclubofindia/
  http://in.groups.yahoo.com/group/kutchscience/
  http://in.groups.yahoo.com/group/kachchh/
  http://in.groups.yahoo.com/group/bhuj/

  Do visit our ABOVE Clubs/Groups of Science club of India, Science Group of India.

 2. Trupti Nisar says:

  જાન મોહમ્મદભા,

  કીં અયો?

  અઇં જોકો વાક્ય મુંકે લખે હલાયા વા, તેલાઅ કરને આંકે થેન્ક યુ. અને આંજા વાક્ય મુંજી બોલીમેં પણ ઈંજ બોલાજેં તા..
  [now i m giving u some tips for our language in a sentence like:hi book trupti ben k pujaey ach.hi book trupti ben vtay chhaday ach.hi book trupti ben k deye ach. hi book trupti ben vatay rakhi ach.[all sentences have equally mining but all are singular farm if the sentence :you both go and give this book to trupti ben:will be as under[hi book trupti ben k pujaey achoo] ‘achoo’ in all sentences means the person which are going to give her a book are more then one.or may be one person but because of his age is bigger then person who is giving him order so in both mining the word ‘achoo’ will use.

  હાણે આઉં આંકે થોડોક કટાળીંધિયાં.. હલધો ન? તેલા કરને અઇં મુકે મેઇલ કઇંધા? આઉં આંકે સવાલ પોછધિયાં ને અઇં મુકે જવાબ દીજા. મુજો મેઇલ એડ્રેસ આય nisartrupti@yahoo.com

  તે સિવાય પાણ કચ્છી શબ્દ પણ ભેગા કઇબો. પણ આઉં ત મોંભઇ મેં જ વડી થઇ અઇયાં એટલે મુંકે તા બૉરા થોડા શબ્દ અચિંધા. પણ પાણ try કયું.

  Trupti

 3. Trupti Nisar says:

  JAn Mohhammed bha…
  A very happy Diwali.. aaun kutch vai viyaan ne aj j aavai aiinyaa…
  Aaun aanjo jawaab vaancyo.. ane thatnk you.. hakde diin men aaun aanke jawaab lakhaanti..

  best,
  trupti

 4. Trupti Nisar says:

  hi jayesh bhaa…
  Well, thank you for your interest… am glad..

  However I would again like to clarify… I am not trying to find out any pure form of our language.. my interest is whatever is today’s form,… whoever speaks.. all variations are welcome and accounted separately…

  Anyhow, I would appreciate your help..
  Trupti

 5. The Jan Muhammad says:

  Dear Jayesh Vira it very impressive for me, thanks but actually i m only trring to learn from Trupti Nisar ben and want some help her to forward this work for all kutchi so you also give us ur comments and share with all . thanks again from jan muhammad .

  Regards for all kutchi in all over the world.

 6. Jayesh Vira says:

  Dear Jan Muhammed and Trupti,

  It is very heartening to know that you are researching on our beautiful language. I speak Kachchhi as my mother tongue, but am very interested to know the language in its pure form.

  Great work.

 7. Jan Muhammad says:

  HAPPY DIWALI TO YOU ALSO AND thanks k hetri masrufiat ka poye pd aain munk jawab dena in la kray ne merbani aaun sari ritay samji saganto k diwali jay hen time tay aain kafi masroof honda any aaun bilkul aanjay jawab may der thindhi in jo kharab hai lagayan so jaden pd aank saholat hoye jawab dija.again :VERI HAPPY DIWALI” and allah hafiz. regards jan muhammad aanjo bha.

 8. Trupti Nisar says:

  jan mohhamed bha..

  muke koy kharaab naay lago..aanji samaj laa thank you.. aaun thodi busy aiyaan hever, aanke thodaa din khamene reply kaindhiyaa..

  thank you

  diwali ne navo vare mubaarak..!!
  Trupti

 9. Theba Jan Muhammad says:

  salamati hoye aan tain aallah ji :Trupti Nisar bai aaun aanji gal wanchii nay khush theyo sain ,communication sain j paji bhash dariya jay padi warayjin waindi any munji koi pr gal may anjay km may koye pr mudakhlat hoye to un k aain ignore karay jo poro haq rakhota.nay in may koi pr kharab lagain ji gal aaij n matay aaun ta fqt munji khushi la any kutchi bhain tak koye pd sari gal k aanjay zariye say pojain ji koshish karianto, munjo bilkul ee matlab naye ta jban k pan nindi [very small language] banae chhadiyu ya banaye vejon pe munjo kam aae t aaun aanke uu gal chan jo aanjay kam ji aae anay joko aanji research may madadagar bany shukriya .[now i m giving u some tips for our language in a sentence like:hi book trupti ben k pujaey ach.hi book trupti ben vtay chhaday ach.hi book trupti ben k deye ach. hi book trupti ben vatay rakhi ach.[all sentences have equally mining but all are singular farm if the sentence :you both go and give this book to trupti ben:will be as under[hi book trupti ben k pujaey achoo] ‘achoo’ in all sentences means the person which are going to give her a book are more then one.or may be one person but because of his age is bigger then person who is giving him order so in both mining the word ‘achoo’ will use.[conform from some one who will be now well then me please thanks again . Regards:Jan Muhammad.

 10. Trupti Nisar says:

  જાન મુહમદભા,
  સલામ,
  આંજો પોસ્ટ આઉં થોડો થોડો સમજિયાં, ને થોડો થોડો ન સમજિયાં.
  મણીથી પૅલા, અઈં ઈં ચ્યા ક અઈં ગુજરાતી વાંચે ને લખે બો’જૉ તા, અને તે:લા ગુજરાતી મેં લખેલા મંગોતા.. બરાહા પૅડ મેં અઈં ગુજરાતી લખે સગૉતા. (હૅવર આઉં બરાહા પૅડ જ વાપરિયાં તી). અન્ન જા બ ફાયદા અઈં. હકડો, ગુજરાતી વર્ણે જી સંખ્યા કી બોર્ડ મેં ફિટ કરેલા, અને ગુજરાતી કી બોર્ડ પ્રમાણે ટાઈપ કરેલા થોડો મુશ્કેલ આય, ને અવાજ પ્રમાણે – બારાખડી પ્રમાણે ટાઇપ કરેલા થોડો સોંજો આય. એટલે મુકે બરાહા પૅડ ગમૅ તો. બ્યો બરાહા પૅડ મેં યુનિકોડ ફૉન્ટ વાપરાજેં તા, જોકો ગચ મણી કૉમ્પ્યુટરે મેં પૅલેનું જ વેં તા, ને નકા, ફ્રી ડાઉનલોડ કરે સગું. ને ત્ર્યો, ક, હન મેં ગુજરાતી ને ઇંગ્લિશ ક કોય પણ લિપિ મેં ભદલાયલા સાવ સૅલ્લો આય. એટલે ગુજરાતી મંજાનું અંગ્રેજી ને વરે ગુજરાતી કેણું વૅ તો પણ આરામ સે થે સગે.
  હાંણે થોડા clarifications..
  ૧) આંઉ હૅવર જી કચ્છી, હુ જોકો પણ વે, જૅડી પણ વે, જેંજી પણ વૅ ઑન તે રિસર્ચ કઇયાં તી…
  લિન્ગ્વીસ્ટિક્સ્‌ મેં મનાજે તો ક ભદલાવ (change) હી ભાષા જીવતી આય અન જો proof આય. જેનીં થી ભાષા કે પાણ બંધે ને રખબો તેનીં થી ભાષા મરધી વન્ધી. ભાષા જો કોય અસલ સ્વરૂપ ન તો વૅ ને કોય ખરાબ સ્વરૂપ ન તો વૅ, જીં ગોં ચરધી વૅ તે સુંધી કે ક પાણી વોડધો વૅ તે સુંધી કાસો, તીં જ ભાષા જો આય.
  ૨) આઉં કચ્છી લબ્જ઼ન જો જખૅરો (એટલે કોરો?) ભેરો નતી કઇઆં પણ આઉં વાક્ય જે સ્તર (level) તે ક:મ કઇયાં તી. સે પણ especially, verb (ક્રિયા) જા રૂપ જોકો ‘કૅર બોલધલ આય, કોરે વિશે ગાલ કરે મેં અચેતી, કૅર જી ગાલ આય, વગેરે વગેરે પ્રમાણે ભધલેંતા. આઉં બોલાંતી (મુન્દ્રા તાલુકે મેં – કચ્છી વિશા ઓસવાલ સમાજ મેં) અ’ન મેં ને બ્યે ઠેકાણે બ્યે સમાજ મેં કોરો ફરક આય ઓ’ન મથે આઉં કમ કઇયાં તી.
  એટલે, કદાચ આંકે નિરાશા થિંધી, પણ મુંજી ફરજ આય ક આંકે જો કો આય સે clear કેંણું.
  તૃપ્તિ.

 11. Jan Muhammad says:

  hee pd heekdi gal :Trupti Nisar bhed aanje heekdy swal jo jawab rae veyo ho , say hee k aaun munji aawaj k record kray ney halaey saganto ,ji ha jrur email tay halaey saganto nay, halaindo sain, jo ko web. [www.baraha.com] jo agrees aain munk rawanu krayyan howan u… munjay kmjo naey kla k, asl may aaun gujrai wanchi nay bdi pd sganto ,tela kray nay munke gujrati ji blakhdi jo key board jruri aaye,ta k aaun panji kuchchii jban ja :pronounce jaden k talafuz smjaye sagd jay aaun kabil the-e vyan, umeed aaye t aain munjo mtlb jadin vya hunda. he-e joko mathey aaun jban lkhyuu aainyan an k munjo dada sab theth kutchhi chonda wa.he-e jban amuman bhuj jay chodharay gamdain may kuchaii vjey ti.ko k munjo dada hen pat jo rond waro ho. hadain t harain harain aank lfjn jo jkheero mlayla chalu the-e veyoo aaye.aanjhey comments jo muntajir kutchchii bhah Jan Muhammad.

 12. jan muhammad says:

  Trupti Nisar bher aanke salam chan k namastay chan munji neyat ee aaye t aan tay sada chhal salamti hoye ,aaun aanjee zban may pr gal karey saganto pe aaon chahyanto k joko asl kchchhi ja bol ,aan sodi pujayan ,aanji malomat laye arz aaey t aaon 7th zbanay may gal kray sganto pr kutchi munji jan aaye ane aaon chahyanto k hen jban ke munja mithra marura sada kuchhda rain hen kray pan bher bha thuri mehnat kray nay vgr kain lalch jay aero kam karay chhadion k panjion naslon hen say faido khari sagain ,haray achho anjay personal question ji taraf aaon samji veyo sain k hen question jo maqsad he aaey k he gharelo discussion menja aain kafi alfazan jo zakhero gain karay sgota so munja 4 bcha aain 3 putar anay 1dhi aae ,munjo wado chokro university may D-pharmacy je 4th year may aae j dent hen kna nindo chhokro communication may engendering je 3rd.year may aae baqin 3 numr jo chhokro metric any dhi 8thin class may paray thi .munji waif house waif aae , munjo enter ear decorator jo kam aae .mun watay 6maru kam karianta .aaon office may wanto .asanji cast :THEBA: aae joko aj kna 650 sal pele thar sindh mja Maigret kray ne kutch aaya howa ,aanke jarurat pondhi t chuchh may per munjo cousin-in-low hen babat aanji jrur madad krindo .saro bai wari milda sin break j bad .inshah allah.aslamualaikum.

 13. Trupti Nisar says:

  Jan Muhahhed bha

  Thank you

  http://www.baraha.com te baraha jo software personal use laa free mein download kare sago taa ne enmein (gujarati sikhe) maLe j lipiyun ain. han me Gujarati type kare jo seEllo aay, k thi kalam jo ક ne kh thii khataare jo ખ, g thii giit jo ગ ne gh thii ghar jo ઘ. aanke koy paN mushkeli pE ta muke chojaa..

  muke han kamm laa paanji bhaashaa mein bolelaa vaakya (sentences) khapentaa. paN hu natural speech mein uNaa khapen.

  kaaraNke, munji ne aanji boli mein paN farak aay. eTle aaun aanke hEver choniyaan na ke muke keLaa vaakya khapentaan. paN U vaakya ace sage eLa points aanke choniyaan ta ain On mathe aanjo reply halaaindhaa ne muke On manjaanun vaakya maldhaa, poy aaun aanke choniyaan.

  maNi thi pelaa, muke aa vishe jaaNnuN aay (kachchhi mein).. ain hever koro kyo taa, kate rOyO taa, aanje ghar mein ker ker ain, hu maLe koro kaiyen taa .. vagere vagere…

  han jo reply plz ain kachchhi mein j dijaa, kaaraN hii paanjo kamm sharu the vyo aay..

  agar ain gujarati mein lakhdhaa, t, paanke thoDaa niyam bhanaaNaa khapadhaa.. ain download kare gano ter chOjaa eTle paaN nakki kare ganbo.

 14. theba Jan Muhammad says:

  Assalam-u-alikum
  Thanks for the appreciation sister… I am working on this project & as soon as i am done i would send you my work… also i am having trouble in the writing of certain words of our language in English so i would be thankful if you can provide me with some resource such as any good links of a website through which i can get a Gujarati font or something with which i can directly write & communicate in Kutchi thereby this problem of mine could be minimized & i would be capable of accomplishing this task as soon as possible…

 15. Trupti Nisar says:

  JanMuhamad bha
  salaam..
  aanjo sandes vaachenne ghach saaro lago.. shukriyaa..
  aaun kachchii te kamm kaiyaanti, hu dhoniyaa mein kate paN bolaandhi vE sagE.. etle, aanjo saath muke madad kaindho j
  aajo byo choNu ka baaro gau te boli bhadalaaje, se saav sacho aay, ne etle j aaun muji boli je sivaay paN maNi jii boliyen men koro aay se jaaNelaa mangaanti..
  ain aanjaa zaaab bole ne record kare ne email te halaay sagadhaa k lakhe ne halaay sagdhaa?
  Trupti

 16. theba Jan muhammad says:

  munjo na JanMuhamad aaye aaoun krachi may ranto munk kutchi jban babt gri malomat aaye pr jruri aaye t pan hen jban ji asl ru k samjon n hen jban jay Lvjan jo jkhero bhero kariyon. munji naks khber prmarain kutchi jban na fkt kutch may kuchha jay ti pr kutch kna baran pr duniyan may hen jban k kuchhar wara mlainta tainla kray nay common jban jo triko anay har alaqay jay marurain ja bol pan k bera karan ji jarurat aaye, hin gal kna hti nay k ker ken mulak jo ron waro aaye pan k tamam kutchian k hikray plat farm tain achrun pondo,j aain munjo sath deyo t aaun hin kam may pori imandari say tamam kachian ji khedmat munjo faraz samji nay karay la tayar aayenyan. munja granj bha panjo sath denda, mun watay alfazan jo zakhero aaye joko 12 mil jay bad jban fri wjey ti uu pr pan k khyal rakhru pondo anay un mri lfzan kheay ditionary may lekhru pondo. jawab jo intzar karindal aajo bha thebo Jan Muhammad.

 17. Hi Trupti,

  I live in London but would be interested in assisting you with this project. Let me know how I can help. You can contact me via email at mail@paras.me

 18. Trupti Nisar says:

  Avadhut bha

  kutchi sakhaayjo thodo muskkel aay, kaaraNke, aanke joko boli sakhaNi undhi, uuj muke achindhi undhi eLo naay.. ane kachchh ji bolien mein farak aay.

  trupti

 19. Trupti Nisar says:

  hey thanks anandji (sounds odd right, anand ji instead??)

  Well, thanks a lot.. I’ll give you some more information about what I am doing.. It may sound technical, but will give you some idea.. let me tell you..

  Dr Rajesh Bhatt (from Univ of Massachusetts) and I are doing research on Kutchi structures, especially the agreement pattern of Kutchi (The verb ending changes according to the nouns). For eg. one says ‘aaun khaainyaanto’ if aaun is anand and ‘aaun khaainyaanti’ if aaun is Trupti.

  This agreement pattern of Kutchi (especially in my dialect) is unique, has some special features. This special feature of Kutchi is talked about at various Universities all over the world. some links
  http://linguistics.fas.harvard.edu/linguistics/event/rajesh-bhatt-umass-amherst
  We would want to know about the variations or similar patterns or may be more interesting patterns found in all other dialects of Kutchi..

  For this, I would require to collect oral talks (so that people are not conscious in speaking).. If you and others would participate, we will be glad.. I stay in Mumbai, so, if you also stay in Mumbai, we can setup some interview kind of things, if not, I can give you some questions, on which you can record an interview and send it to me. Let me know what will be convenient..

  Once again, thanks, and will be waiting for reply..

  With this, I also would want to request others to come forward..

 20. Anand Gor says:

  i was glad to hear tht u r interested in our sweet mother tounge (kutchi) and i wld certainly be proud to be a part of ur research programme.

  regards

 21. avdhut says:

  Mitra,

  aa sa ke bhi kucthi sikhni hai ,

 22. TRUPTI BEN AA JO PRAYASH BAHUJ KASO AAY , PANKE PAHELA KACHI SABD JI DIRECTORY BHANANNI PONDHI, ANE GAMDE GAMDE ME PANJI KUCHI MADU KE MALI PANJA REET RIVAJ , PAHERVESH , JOONA PHOTA, RAHENI KARNI TE RESERCH KARDHASHI TA PA KUCHI BHASHA JE BAREME VADHU MAHI TI BHEGI KARI SAKDHA , MUKE AA JI TIM ME JODAY JI ECHA AAY
  AA KE LAKH LALH VADHI U BHAGVAN AA JI MANO KAM NA PURE KARE EDI DEL MENU SUBHECH,
  DEEPAK JOSHI
  9819194899

 23. Jay says:

  तृप्तिभेंण
  आंजो मातृभासा कच्छी जे बारे मे रिसर्च जो वांचेने सारो लगो. कच्छीके कच्छमे ने कच्छजे बार जेढा वधारे कच्छी वसेंता होडा महत्व जो स्थान मलनूं जरूरी आए. असीं कच्छी भासामें एक्सपर्ट नयूं कारणके मोंभईमे रॉयूंता अटले बईं भासायें जो जराक प्रभाव प थीयेतो. अईं असांके contact@kutchimaadu.com ते ईमेल करींधा त असीं आंके सहकार डनेजी पुरी कॉसिस करीबो. कच्छसे संबंध रखधल जे पण कार्य मे अईं भाग गनॉ होनमे कच्छ ने कच्छीयें जे हीतजो जरूर विचारीजा ही विनंती.

  जय
  कच्छी माडु टीम

Leave a Reply