Kutchi Maadu Rotating Header Image

लियार जी

लियार जी🍒 लियारसे लेचॅली डाळ,*
*ने भतार 🍱भेगी डुंगरी जी पाळ,🧅*
*माटीजी थधी मखण वारी छाय,*
*डॅसी हॅनिके मठी भोख लगी आय.*
*तराजी पार मथा….थधो वा वेठो वाय,*
*माडी जे हथजी मानी निरांते खाय,*
*नॅमजी🌳 छाई में लाट नॅधंरजा😴 झोकां खाय,*
*उठी ने पोय खीर वारी खपॅ कडक चाय.☕*
*समये संभरे हि डीं अना भोलाणुं नाय,*
*नर चे हॅडी गामडेजी मझा शेर मॅ नाय.*

One Comment

  1. Tour Crown says:

    bahut hi sundar.. rachna..

Leave a Reply