Kutchi Maadu Rotating Header Image

આંઉચાંઉ – ભડક મામા

હરિ ૐ હરિ
આંઉચાંઉ-ભડક મામા
આંઉ ને ચાંઉજો રોજજો મેળાવો વડજે ઓટેતે હુએ જ.
હિકડે કાગડેજી ત બેઠક જ વડજો થુડ.
દૂકારજી તિખજો માર્યો વિચાડો ગદોડો પણ વડજા છણલ પન ખાધેલાય અચે.
કાગડો અને ગદોડો પણ આંઉ ને ચાંઉજી ગાલ્યું સુણેજા ’ટેસડા’ ગિનધે ગિનધે ધોસ્ત
જેડા થઈ વ્યા. હિકડે બેં વિગર ન હલે.
હલો ત સુણોં અઞજી ગાલ્યું.
આંઉ: ’યાર ચાંઉ, રાષ્ટ્રપતિજી ચૂટણીમેં ન ઉભો ર઼ઈને આંઉ વડી ભુલ કરી વ્યોસેં.’
ચાંઉ: ’રાત ગઈ બાત ગઈ. ગાભો ધાઈ વ્યો તડેં હાણે રૂંઘા કો રૂએં તો?’
આંઉ: ”રૂંઘા રૂએવારો આંઉ ન હુઆં. આંઉ વિચાર કરીયાં તો ક મથે અમેરીકાજે પ્રમુખજી
ચૂંટણી અચેતી ઈનમેં ઉભો રાં’.
ચાંઉ: ’અડે ઠલાઠિકરા, કેડાં બરાક ઓબમા ને કેડાં તું “ભડક મામા”?’
આંઉ: ’ એઈ, મોં સંભારીને બોલ. ઈં કો મુંજો નાલો ફિટાઈએંતો’?
ચાંઉ: ’તડેં કુરો, ખાલી વા’ મેં ન છોડ. તું ત એડોજ અઈંએ. ક કેર વમ ભરેને વા’ છોડે
ત પણ ભડકીને બાયડી પુઠીઆં લિકિ રેં તો એડો મામા અઈંએ. એતરે તોજો
નાલો “ભડક મામા” ભરાભર લગે તો’.

આંઉ: ’હિકિયાર પ્રમુખ ભનેલાય ત દે પોય નેરીજ ભાયડેંજા ભડાકા.’
ચાંઉ: ’હલ હલ મૂઆ ચર્યા શેખચ્ચલી, ભંભુ વિછોડેમેં ત તોજી હવા નિકરી વિઞેતી તેડો
તું સુંવાલો માડુ એટમબોમ વિછોડે સગનેં?’ ઓબામા ત ઈ પ વિછોડે સગે એડો
ભાયડો આય. તોકે ત ભારતજો પ્રમુખ જ ભનણું ખપ્યો તે’. કિં પણ વિછોડીએં
ત પણ હલે. કાગરેંતે ખલી ઠપ્પા લગાઈંધો રેં ત પણ હલે. બ્યો ત ભગવાન
તોજે મનમેં વસે ત જુકો ’મરમિટીયા” માડુએંકે ફાંસી મિલઈ આય એડે કે માફ
પણ કરેને પુંઞજો કમ પણ સગેં.
’ત્રેસોથી મથે કરઈયું અને ઓસરીઈયું, વડો ભગીચો પ તોજો’. વરી તોજી સલામી, સલામતી અને ચાકરી લાય હજારું માડુ’.

’તોલાય ખાસ વિમાન, ગાડીઉં અને એડો મિડે’.
આંઉ: ’પણ ઈનલાય કરે પે’લા નાણા પ્રધાન ભનણું પે ને પોય જ રાષ્ટ્રપતિ
ભનાજે ક ભુલાંતો? તેસ તંઈ ત આંઉ ’બાપા’ થિઈ વેંધોસેં.’

ચાંઉ: ’પાં વટે તો જેડા “બાપા” પ અઘી વેંધા. ઉમરજો કોઈ બંધન નાય.’
’વરી તોકે ખૂટલકે નાણાપ્રધાન કેર ભનાઈંધો? અસાંજા કચ્છજા લોકકલાકાર
રાજેશ ગઢવી જેંકે ’ખિચ્ચેવારી ખુચ્ચ’ ચેંતા એડી ખુચ્ચ તો કે નડેતી..ત હાણે
માઠ ક્યો પ્યો હો.’ રાજ કાણમેં તોજી ચુંજ ન બુડે’.
એડીયું વટતે ચડી વે’લ ગાલ્યું સુણી કાગડે ને ગદોડે કે લગો ક હાણે ગાલ્યું ઘણે ગરમી
ખાઈ વઈયું આંઈ, હાણે વધુ ઉભા રોંધાસીં ત ખલીપીલી કૂટજી પોંધાસીં ઈં સમજી કાગડો કાં કાં ને ગદોડો હોંચી હોંચી કરે ને બોય સિરાઈ વ્યા.

હલો પાં પણ માની ખ્યોં.
અચીજા
આંજો જ પિયુષ.
૨૯.૦૮-૧૨
piyushsutra@gmail.com

Leave a Reply