Kutchi Maadu Rotating Header Image

अखर पाटी …

अखर पाटी ता भुंसजॅ,
फिटे कागर ता साई.
पण लिखावट ललाट जी,
फिटे नती फिटाई.
: नेणसीं भानुसाली “जानी”

Leave a Reply