Kutchi Maadu Rotating Header Image

कच्छी चॉवक :काठ जी कुनीं हिकीयार चडॅ

🔸कच्छी साहित्य गृप मुंबई🔸

. 🔹 कच्छी चॉवक – ३ 🔹

. काठ जी कुनीं हिकीयार चडॅ

काठ ईतरे क लकडेजी कुनी के पां चुल ते चडा઼ईयो त ईन समो तें पां पांजो रधो खाधो रधे सगों प काठ जी हूंधे उबारे से ई धुखी विंञे नें बिईयार फिरी कम अचे ઍ
एडी रॅ नती

. ▪️भावार्थ ▪️
कोय प सबंध क वॅवार जो पां सामले माडू जे विश्वास जे कारणे हिकीयार पांजो स्वार्थ साधे सगों अथवा ईन सबंध जो गॅर उपयोग करे सगों प ऐडो करेला वेंधे पां ई सबंध विंञाय गिनधा हूओंता

. 🔸संकलन – रजूआत🔸
हरेश दरजी ‘कसभी’
‌ नलीया कच्छ

Leave a Reply