Kutchi Maadu Rotating Header Image

धवा गिञेथी…

तान्का
*****
धवा गिञेथी
काया जी कुसराई
भजी विञेती
संत जे सत्संग थी
मन जी कुसराई
: वसंत मारू…चीआसर
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍***************************

विगर खाधे काया नती हलॅ
त खासो खा
विगर कोछे वॅवार नतो हलॅ
त खासो कोछ
: वसंत मारू…चीआसर

Leave a Reply