Kutchi Maadu Rotating Header Image

ધોમ ધોખેતો તળકો

ધોમ ધોખેતો તળકો
અનમે કોલાય ધોળે તો તૂ
ધોળી ધોળી થકને
પોયે કદાજો ન રોને તૂ
નસીબ તોજો તોકે અગીઆ
જલેજી કોશીશ ન કર તૂ
મઠે ઝાડ જી મઠી છાઇ
અનમે બ ગડી પોરો ખા તૂ
કોરો ખણી આયો અઇયે
કોરો ખણી વેને તૂ
ધોળુ કઢને દહીં લા પણ
પોયે છાય વનાઇને તુૂ
મલે વારો મલી રોધો
રખ ભરોસો માલિક તે તૂ
આય અતરો મોજ થી ખા
પોયે વધારે જો છદ્ વિચાર તૂ
વધારે જો મળે છદે્ વેઆ
પોયે એડીયુ ભોલુ ન કરીજતૂ
હેર આમાં અઇ બોરા મોંગા
અનમે હથ વજજ ન તૂ
કારો કારીંગો બોરો ખાસો
ખાઇ ને મણીકે ખારાઇજ તૂ
નેવુ રુપીએ જો જોખમ ખેળે
દલ કે દાતાર ભનાઇજ તૂ

Leave a Reply