Kutchi Maadu Rotating Header Image

મિઠી ધરતી મિઠા નીર..

મિઠી ધરતી મિઠા નીર..
ઉતે જન્મે ક્રાન્તીવીર…
જિતે પૂજ઼ા જે ગઉ જો ખીર..
ઉતે ડિસાજે ડાનીવીર…
જિન રત મેં સિજ઼ જી સીર..
ઉત્ અવતરે સંતસુધીર.

Reference : Whatsapp msg

Leave a Reply