Kutchi Maadu Rotating Header Image

कच्छी जॉक्स

ચમેલી રોજ કલાકે જા કલાક સુધી

પંઢ જી બેનપણી ભેગી ફોન તે

ગાલીયું કરે વઠી

હકડે ડી જી ગાલ આય

ચમેલી અડધે કલાક મેં જ

ફોન રખે ડને

ચાંપે કે નવઈ લગી ત પોછે: “કો અજ જલ્દી ફોન રખે ડને ? ”

ચમેલી: રોંગ નંબર લગી વ્યો વો

ખીખીખી …

Reference : http://www.facebook.com/KacchiJoksa?ref=stream

Leave a Reply