Kutchi Maadu Rotating Header Image

कच्छी रेसीपी : मेठी मानी

मेठी मानी

मेठी मानी नालो सोणी मोंमे पाणी ने मेठास अची वेने.पाँ कच्छी माडु ‘थधो’, ‘शीतला सातम ‘जे डीं भनाईयुं.. (अगले डीं)  छठ जे डीं भनायली मेठी मानी ने बई चीजुं  सातम जे डीं खावाजें. सातम जे डीं पूजापाठ करे ने गेस/स्टव के आराम डेवाजे.

मेठी मानी भनायजी चीजूँ :
————————-

१ वाटको खमणेलो गोळ

११\४ वाटको पाणी

घेंवें जो अट्टो ( आसरे जेतरो पाणी में बधाजे )

१ चमचो घी

रीत
—-

गोळ ने पाणी भेगा करे बो कलाक पोसाय रखेजो. गोळ ने पाणी चमचे से हलायजो. घेंवें जो अट्टो ने गोळवारो पाणी भेगो करे मानी जेडो अट्टो बधेजो.घी वजी अट्टो बधेजो.

२ /३ कलाक पोय सादी  मानी जेडी मानी भनायजी प थोडी जाडी रखेजी, मध्यम धीमे गेस ते सादी  मानी वारेजी सेकेजी.वचमे कपडे सें थोडी धबायजी.ओतारे सरखो घी लगायजो.

मेठे माडुजी मेठी मानी मणीके आडॅ ने मोसाफरी मे प कमजी आय.

facebook share

Leave a Reply