Kutchi Maadu Rotating Header Image

ક્યા ખોયા, ક્યા પાયા?

હરિ ૐ
ક્યા ખોયા, ક્યા પાયા?
કચ્છી ભાવરેંકે રામ રામ.
અઞ (૨૮.૦૮.૧૨) ટી.વી. તે હિકડે પ્રોગ્રામમેં વતાયોં તે ક પાં મોબાઈલ વાપરીયુંતા ઈન પુઠીયાં કેતરો રેડીએશન નિકરેતો અને આજુબાજુજી હવામેં ફેલાજેતો.. સાદી ભાષામેં રેડીએશન એતરે હિકડી જાતજા ગુઝા ઝેરી કિરણ જુકો દિસજેં ત નતા પણ વાતાવરણકે ઝેરી કરીએંતા.ઈન રેડીએશનજી અસર માડુએં તે, ચોપે ચેંડેં તે, પશુ પખિએં તે કેડી પે તી ઈન બાબત અસીં બિલ્કુલ સુજાગ નઈઉં. ઘણે જાતજાતજા પશુ પખિ ત દિસજેં જ ન તા. અમુક જાતું ત નાબૂદ જ થઈ વ્યું અઈં ઈનજી ’ભધ’ વિજ્ઞાની મોબાઈલ ફોન અને મોબાઈલ ટાવરેં તે વિજેં તા.

મોબાઈલજો વધારે વપરાશ, માડુજે મગજકે, માડુજે હાર્ટકે, પ્રજનન શક્તિકે પણ ગચ નુક્શાન કરેતો. આંકે ખબર આય કે પાંજો હૃદય ડાબી બાજુ હુએ તો અને પાંજે ખમીસજો ગુંજો પન ડાબી બાજુ હુએ તો અને પાં જડે ખીસ્સેમેં મોબાઈલ રખોં તા અને ફોન અચે તડેં ઈ ઝેરી કિરણ પાંજે હાર્ટ કે ગુઝો નુકશાન કરીએં તા?.માડુ મોબાઈલ પેન્ટજે ગુંજેમેં રખે ત એડા ઝેરી કિરણ પ્રજનન ક્ષમતાકે પ નુક્શાન કરીએં તા. વરી, ફોન કરે ટાણે ફોન કન વટેં રખણું જ પે (અગર કનમેં ખોસેજા અલગ વાયર ન હુએં તે) જુકો પણ મગજજે કોષેં કે બોરો નુકશાન કરીએં તા. મગજમેં અંદાજે ૧૦૦ અબજ કોષ હુએં તા એડો બૂઝણ ચેં તા. ત આંઈ સમજી સગધા ક નુકશાની પણ કેતરી વડી થઈ સગેતી.

ખેર મૂર મૂધેજી ગાલ ઈ આય ક વિજ્ઞાનજી શોધેં પાંકે કુરો દિનોં અઈંનો અને તેંજે ભધલે પાં વટાં કુરો કુરો ઝટે ગડોં અઈંનો. ઈન ગાલ લાય થોડા વરેં પુઠીયાં હલી ને નેરણું પોંધો. કડેં ક અસાંકે ’સિજ’ ઉગે પેહેલાં ઝીરકલીએં જા કિલબિલાટ ક મુર્ઘેજી બાંગ, કોયલજા મિઠા ટહૂકા ક રંગબેરંગી પતંગીએંજો ફૂર્ફૂરાહટ, મિંધેરેજેં વે’લી સવાર પહેલાંજી મંગલા આરતીજો પવિત્ર ઘંટારવ, ખેડુ માડુ જુત જોડીને ગડો ખણી ખેતરતેં વેંધા હુએં તેજે ઢગેંજે ગલેમેં બધલ ઘંટણીએંજો સુરીલો રણકાર, ખેડુ માડુજી ઢગેંકે હુભવારે બૂચકાર અને એડા મિડે શના શના ’હુશરા’ અસાંકે સુભુજો ઉથ્યારીંધા હુઆ ઈ મજા કેં ઝટે ગિડેં? જવાબ ગિને પહેલા અઞાં આગળ નેર્યું.

આંઈ સવારજો ઘરજે બા’ર ઓટેતે દનણ કંધા હુઓને પનિહારી ઝેડલેંજી ’લટઈ’, ’તોજો વર’ ’મુજો વર’, મૂઈ વેવલી’ એડા ખટ્ટા મિઠા શબ્દ આંકે હાણે સુણેલાય મિલેંતા? રાતજે વિયારુ કરેને અગંણમેં ચંધરજી સની સની, ધોરી ધોરી ચાંદની અને ચંધરજી નિંઢે વડે વિદરેંસે લિકબૂચાણી જેડે વાતાવરણમેં ધોસ્તારેંસે રિયાણજી મજા કેડાં વઈ? સવારજે શાંત વાતાવરણમેં ભુજ, રાજકોટ ક અમદાવાદ રેડિયો તે ભજન ક ધિલકે છીબેં એડા ગીત કનતેં સુણેલાય ત અઞ પણ મિલેંતા પણ આંઈ સુણો તા? ઈનીં મિણી સવાલેંજા જવાબ ’વિજ્ઞાન’ શબ્દમેં જ મિલેંતા. સે કીં ?

ઈનજા જવાબ આંઉ દિયાં પહેલાં વાંચકે વટા સુણેજી વાટ નેરીંધોસેં. ત મેરભાની કરે આંજા જવાબ ને આંજા વિચાર જરૂર મુંજે ઈ-મેલ તે ક ’ક્ચ્છી માડુ’ મારફત મોક્લીજા ત સુણેજી, જાણેજી મજા અચીંધી. પોય મુંજા જવાબ રજુ કંધોસેં.

વધુ બઈઆર…
આંજે જવાબેંજી વાટ નેરેવારો આંજો પિયુષ.
piyushsutra@gmail.com
૨૮-૦૮-૨૦૧૨

3 Comments

 1. sachin says:

  Namaskar All Kutchi Maadu,

  Referring to Kya Khoya, Kya Paya (an Article on Merits & demerits of technology) and further to my related earlier alert mails on mobile use, I send herewith an alert mail on Credit Card use, for awareness of Kutchi Maadu Readers, as forwarded to me..
  Please do react with your observations and experiences, if any.
  All the best.
  Jay Shree Krishan
  R Ashar

  PLEASE BE AWARE OF THE LATEST CREDIT CARD SCAM:

  This one is pretty slick since they provide Y O U with all the information, except the one piece they want.
  Note, the callers do not ask for your card number; they already have it. This information is worth reading. By understanding how the VISA & MasterCard Telephone Credit Card Scam works, you’ll be better prepared to protect yourself.

  One of our employees was called on Wednesday from “VISA”, and I was called on Thursday from “MasterCard”.

  The scam works like this: Person calling says, “This is (name), and I’m calling from the Security and Fraud Department at VISA. My badge number is 12460. Your card has been flagged for an unusual purchase pattern, and I’m calling to verify. This would be on your VISA card which was issued by (name of bank) did you purchase an Anti-Telemarketing Device for £497.99 from a Marketing company based in London ?” When you say “No”, the caller continues with, “Then we will be issuing a credit to your account. This is a company we have been watching and the charges range from £297 to £497, just under the £500 purchase pattern that flags most cards. Before your next statement, the credit will be sent to (gives you your address), is that correct?”

  You say “yes”. The caller continues – “I will be starting a fraud investigation. If you have any questions, you should call the 0800 number listed on the back of your card (0800-VISA) and ask for Security.

  You will need to refer to this Control Number. The caller then gives you a 6 digit number. “Do you need me to read it again?”

  Here’s the IMPORTANT part on how the scam works the caller then says, “I need to verify you are in possession of your card.” He’ll ask you to “turn your card over and look for some numbers.” There are 7 numbers; the first 4 are part of your card number, the next 3 are the security numbers that verify you are the possessor of the card. These are the numbers you sometimes use to make Internet purchases to prove you have the card. The caller will ask you to read the 3 numbers to him. After you tell the caller the 3 numbers, he’ll say, “That is correct, I just needed to verify that the card has not been lost or stolen, and that you still have your card. Do you have any other questions?” After you say, “No,” the caller then thanks you and states, “Don’t hesitate to call back if you do”, and hangs up.

  You actually say very little, and they never ask for or tell you the Card number. But after we were called on Wednesday, we called back within 20 minutes to ask a question. Are we glad we did! The REAL VISA Security Department told us it was a scam and in the last 15 minutes a new purchase of £497.99 was charged to our card.

  Long story – short – we made a real fraud report and closed the VISA account. VISA is reissuing us a new number.

  What the scammers want is the 3-digit PIN number on the back of the card.

  Don’t give it to them. Instead, tell them you’ll call VISA or MasterCard directly for verification of their conversation. The real VISA told us that they will never ask for anything on the card as they already know the information since they issued the card! If you give the scammers your 3 Digit PIN Number, you think you’re receiving a credit. However, by the time you get your statement you’ll see charges for purchases you didn’t make, and by then it’s almost too late and/or more difficult to actually file a fraud report.

  What makes this more remarkable is that on Thursday, I got a call from a “Jason Richardson of MasterCard” with a word-for-word repeat of the VISA scam. This time I didn’t let him finish. I hung up! We filed a police report, as instructed by VISA. The police said they are taking several of these reports daily! They also urged us to tell everybody we know that this scam is happening .

  Please pass this on to all your family and friend if you feel like…

 2. Jay says:

  Received via email from Shri Ratan Ashar :

  Dear All Readers of ‘Kutchi Maadu’

  Further to my earlier Alert message for mobile users, which appeared on Kutchi Maadu
  on 3.9.12, I forward one more Alarm Bell for the benefit of mobile users at large.
  Please see & read below and save in your minds.
  Happy mobile use.
  Ratan Ashar

  Subject: Very Important Information

  FYI.

  Please take this very seriously. People have been receiving calls from+375602605281, +37127913091 or any number starting from +375, +371 number one ring & hang up. If you call back it’s one of those Numbers that are charged 15-30$ & they can copy ur contact list in 3sec & if u have bank or credit card details on your phone, they can copy that too. +375 is from Belarus From Afghanistan.. 371 is code for Lativa…

  Similarly, you may get a missed call from a number whose country code is +92. It is the country code for Pakistan. Please do not answer or call back such a number. The call could be from a terrorist group, which might land you in unnecessary problems.

  The thumb rule, one should follow, would be to ignore the calls, if one does not know the number / caller.

  Don’t answer or call back. Please FORWARD AND SHARE this to your friends and family.

 3. Jay says:

  Received via email from Shri Ratan Ashar
  :
  Dear all “Kutchi Maadu” Readers,

  I read with interest, the Article on Mobile use titled ‘Kya Khoya Kya Paya’ on subject matter of excessive use of Mobile and & its devastating Radiation impact on human life, leaving creatures as also on nature.

  However it is a great news that Indian Govt. is bringing about new laws on reduction of radiation.

  User awareness is also necessary.

  However, technology has done a fantastic job but has come with associated dangers also.
  One such dimension of mobile technology is given below in RED as an alarm for dear
  “Kutchi Maadu”s.

  Be careful while enjoying mobile benefits.

  Thanks for reading.
  Bye & Take care. Warm Regards.
  Jai Kutch.
  Ratan Ashar

  Friends!! Please take care

  IF SOME ONE ASKS YOU TO DIAL #09 or #90,Please Do Not Dial This When Asked,

  Please circulate URGENTLY.

  New Trick of Jehadi Terrorists to Frame Innocent People!!

  If you receive a phone call on your Mobile from any person saying that theyare checking your mobile line, and you have to press #90 or #09 or any other number. End this call immediately without pressing any numbers. Friends there is a fraud company using a device that once you press #90 or #09 they can access your SIM card and make calls at your expense. Forward this message to as many friends as u can, to stop it. This information has been confirmed by both Motorola and Nokia.

  There are over 3 million affected mobile phones. You can check this news at CNN web site also.

  P PLEASE CONSIDER THE ENVIRONMENT BEFORE YOU PRINT THIS E-MAIL! ü
  Before printing this e-mail think whether it is really necessary. Thanks for your support to protect our environment for the future generation.

Leave a Reply