Kutchi Maadu Rotating Header Image

અંધરજી આખાણી

શ્રી ગણેશાય નમ:
અંધરજી આખાણી-પ્યા સૂણો. (વિમાન) ૧૮.૮.૧૨
કચ્છી ભાવરેંકે જય ક્ચ્છ.પ્રિન્ટ ક ઈલેક્ટ્રોનિક મિડીયામેં, ઘણે વાર એડા અધકચ્ચરા ક મોડે તોડેને દેલા સમાચાર અચીંધા હુએંતા ક અંધરજી આખાણી ભરાભર ન સમજે ત માડુ રવાડે ચડી પે. એડા હ્કડા સમાચાર ગઈકાલ (૧૭-૮-૨૦૧૨)જે કચ્છમિત્રમેં વાંચ્યા.
સમાચારજો મથાળો: “ઓકટોબરથી ભુજ-મસ્કત વિમાની સેવા”
મસ્કતમેં વસધલ કચ્છીએં લાય હી સમાચાર જરૂર આનંદજા અઈંએં. તેંલાય ઓમાનજે
કચ્છીએંકે ઘણી ઘણી વધામણી.પણ, ઈન પુઠીઆં અંધરજી આખાણી ઈ આય ક સમાચારજી રજુઆત અધકચ્ચરી આય,
કારણકે,
૧. ભુજ-મસ્કતજી ઈ ડાયરેક્ટ ફલાઈટ નાય. મસ્કતનું ત ફ્લાઈટ મુંભઈજી આય.

૨. જેટવારે ખાલી સવારજી ૭.૧૫જી ભુજ લાય નઈં ફ્લાઈટ ઓક્ટોબરથી ચાલુ કરેને
સગવડ વધારેં ને જેંથી મુંબઈમેં મુસાફરેંજો વધુ ટાઈમ ખોટી ન થીએ.
મસ્કતવારેં કે હાલ મુંભઈમેં એરપોર્ટતે ભુજજી ફલાઈટ લાય ૯ થી ૧૧ કલાકજી
વાટ નેરણી પે તી. અને ઓકટોબર વટાં નઈં ફ્લાઈટ પોય ખાલી ૩-૪ કલાક જ
વાટ નેરેજી ર઼ઈ. ને હાલાકી ઘટઈ.

ખાસ ત ઈ સગવડ પ થઈ ક ભુજકે સવારજી નઈં ફ્લાઈટ મ઼લઈ અને વિરાંઢજી
ફ્લાઈટ હલધે કેન્સલ થે સેં મુસાફર અવારનવાર રૂલી પોંધા હુઆ ઈ તકલીફ
ઘટઈ. ભુજ ક મુંભઈમેં થોડેં કલાકેં લાય કમ હુએ ત હ્કડે દિં મેં પતાઈ માડુ
પાછો વરી સગે એડી સગવડ પણ જરૂર વધઈ.

૩. ભુજ કે આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટજો દર્રજો નાય મિલ્યો. જુકો હાલ મિલેજા ચાન્સ
લગેં ન તા. હેવર મ મામલો “લાલ દોરી”મેં ફસલ આય.
કચ્છીએં સચ્ચો ફાયદો તો તડેં જ થીયે જડેં ભુજકે (ક કચ્છજે બે કોઈ એરપોર્ટકે)
આંતરરાષ્ટ્રીય દર્રજો દેમેં અચે. અને અસાંકે લગે તો ક ઈન લાય અસાંકે
પાપડકે કઈક વેલણ લગાણા પોંધા,
ઈનમેં બ્યું કાયદેજી ગાલ્યું પણ જેડી કર ઈમીગ્રશન, કસ્ટમ, સુરક્ષા, મિલીટરી
બાબત્યું અને આંતરાષ્ટ્રીય સગવડું પણ નેરણ્યું પેં. એડા મંઢા મીં કચ્છતે કડેં
વરસેં? આંકે કુરો લગે તો?

૪. વધુમેં ઈ પણ સચ્ચો આય ક સવારજી નઈં ફાઈટજો લાભ દુબઈ, અબુધાભી,
સારજાહ, અજમાન, બાહરેન, કતર, કુવેટ, લંડન જેડેં ઠેકાણે રે વારેં કચ્છીએં કે
પણ મિલંધો કારણ જે ગલ્ફજી અને લગભગ વિદેશી ફલાઈટું. મુંભઈ વેલી
સવારજો જ પુજેં ત્યું.  જેંકે હીન કનેક્ટીંગ ફલાઈટજો વડો લાભ મ઼લે.
પણ, હેડા અપૂર્ણ સમાચાર દ઼્ઈને કચ્છમિત્ર ઓમાન કે છડે બઈ જગાએં જે
કચ્છીએં કે આનંદજા સમાચાર દે મેં કચ્છમિત્ર (માફ કજા, કીર્તિ ખત્રી સાહેબ)
ધંધાદારી શરતચૂક કરી વ્યો એડો લગે પ્યો.

ખેર, એતરી સગવડ કરે લાય મસ્કતવારેં શ્રી ચંદ્રકાંત ચોથાણીજી દાયકેં મથેજી
મથાફોડી આય અને તેંમેં કચ્છી સાંસદ પૂનમબેન જાટ અને જેટ એર કે પણ શ્રેય દિણું ખપે.

ઈન લાય કચ્છી માડુએં વતી પિયુષપાણી જો આભાર.

અચીજા.
piyushsutra@gmail.com
PS: Article received via email from piyushsutra@gmail.com

Leave a Reply